szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 8/2008 nieruchomości przeznaczonych do wynajmu i dzierżawy

WYKAZ  NR 8/2008

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2004r.,Nr 261, poz.2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości że przeznacza do wynajmu  i dzierżawy nieruchomość zabudowaną, stanowiącą własność Powiatu Krośnieńskiego.

 

1.Nieruchomość zabudowana, położona w Wężyskach nr 39 gm. Krosno Odrzańskie,  oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 159/5 o pow. 0.0479 ha,  w skład   której wchodzi lokal użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 104,6m2 .  Dla  nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym  w Krośnie Odrzańskim V   Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta  KW nr 20184.

 

2.Wymienioną nieruchomość oddano  na okres od 01.11.2008r. do 31.01.2009r. w najem i   dzierżawę   na prowadzenie praktyki lekarza rodzinnego.

   

3.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Krosno Odrzańskie  obowiązującym do dnia 31.12.2002r., nieruchomość położona w Wężyskach nr 39  usytuowana była na terenie oznaczonym symbolem UZ1 ,, punkt opieki zdrowotnej –   usługi medyczne ‘’.

 

4.Zgodnie z uchwałą Nr  247 /2008 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 22.12.2008r.   w sprawie wydzierżawienia  na czas oznaczony od 01.02.2009r. do 30.09.2011r.   nieruchomości zabudowanej, oznaczonej działką nr 159/5 o powierzchni 0.0479 ha,   położonej w Wężyskach 39 gmina Krosno Odrzańskie, w skład której wchodzi lokal   użytkowy o łącznej powierzchni użytkowej 104,6m2, stanowiącej własność Powiatu

   Krośnieńskiego, Zarząd Powiatu przeznacza do wynajmu wymienioną nieruchomość  na czas oznaczony od 01.02.2009r. do 30.09.2011r.  na prowadzenie praktyki lekarza  rodzinnego.

 

5.Za zgodą Zarządu Powiatu najemca lokalu i dzierżawca gruntu będzie miał prawo do   zabudowy nieruchomości, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub   modernizacji istniejącego obiektu budowlanego (ośrodek zdrowia), zgodnie z przepisami   prawa budowlanego.

 

6.Wysokość opłaty  miesięcznej z tytułu najmu nieruchomości i dzierżawy gruntu wynosić  będzie :

   -  czynsz za lokal użytkowy – 284,51 zł ( słownie : dwieście osiemdziesiąt cztery złotych i   pięćdziesiąt jeden groszy)

   -  czynsz za dzierżawiony grunt pod budynkiem - 22,08 zł (słownie: dwadzieścia dwa  złotych i osiem groszy)

   - czynsz za dzierżawiony pozostały grunt w działce nr 159/5 - 10,23zl ( słownie: dziesięć  złotych i dwadzieścia  trzy grosze),

    Łącznie wysokość czynszu za lokal użytkowy i grunt wynosić będzie 316,82zł, do którego   naliczony będzie należny podatek VAT w wysokości 22%.

   

7.Opłata miesięczna z tytułu najmu lokalu i dzierżawy gruntu wraz z podatkiem VAT  wnoszona będzie z góry do dnia 25 każdego miesiąca.

 

Krosno Odrzańskie  22.12.2008r.     

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
informacje wytworzył:Wicestarosta Janina Pawlik
data udostępnienia: 2009-01-16 11:03:47
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2009-01-16 11:03:47 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872