szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 7/2008

WYKAZ  NR  7/2008

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ  POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO  SPRZEDŻY

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości że przeznacza do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Powiatu Krośnieńskiego.

 

1.Lokal mieszkalny nr 3 ( trzy ), położony na poddaszu budynku mieszkalnego,  mogący

   stanowić odrębny przedmiot własności, o łącznej powierzchni użytkowej 48,28m² (słownie:

   czterdzieści osiem coma dwadzieścia osiem setnych metra kwadratowego), składający się z

   dwóch pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki z wc oraz  pomieszczeń przynależnych: nr 1

   (jeden) i nr 3 (trzy) na poddaszu budynku mieszkalnego o łącznej powierzchni 12,08m2

    (słownie: dwanaście coma osiem setnych metra kwadratowego), pomieszczeń w piwnicy

   nr 1 (jeden) i nr 4 (cztery) o łącznej powierzchni 17,72m2 (słownie: siedemnaście coma

   siedemdziesiąt dwie setne metra kwadratowego), pomieszczeń w budynku gospodarczym

   nr 1 (jeden) i nr 2 (dwa) o łącznej powierzchni użytkowej 19,12m2 (słownie: dziewiętnaście

   coma dwanaście setnych metra kwadratowego).

 

2.Do lokalu mieszkalnego nr 3 (trzy) przynależny jest udział 471/1000 ( słownie: czterysta

   siedemdziesiąt jeden  tysięcznych ) części w częściach wspólnych budynku i urządzeń,

   które nie służą wyłącznie do użytku właściciela tego lokalu i udział w prawie własności

   gruntu oznaczonego działką nr 65/1 o pow. 0.3580 ha.

 

3.Opisany w pkt 1 lokal mieszkalny wchodzi w skład nieruchomości zabudowanej budynkiem

   mieszkalnym i budynkiem gospodarczym, położonej w Brzeźnicy przy ul. Klonowej 1

   gmina Dąbie, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 65/1 o powierzchni

   0.3580 ha, stanowiącej współwłasność w udziałach Powiatu Krośnieńskiego i osoby

   fizycznej.

 

4.Dla nieruchomości oznaczonej działką nr 65/1 prowadzona jest w Sądzie Rejonowym

   w Krośnie Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  księga wieczysta ZG1K/00027894/0

 

5.W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gm. Dąbie obowiązującym do

   dnia 31.12.2002r. nieruchomość oznaczona działką nr 65/1 w Brzeźnicy ujęta była jako

   zabudowa zagrodowa ( zaświadczenie Urzędu Gminy w Dąbiu z dnia 19.05.1999r.,znak

   IPS.732-32/99).

 

6.Według pisma z dnia 05.10.1999r., znak WKZ/2286/99 Wojewódzkiego Konserwatora

   Zabytków w Zielonej Górze nieruchomość zabudowana, oznaczona działką nr 65/1 nie jest

   wpisana do rejestru zabytków.

 

7.Zarząd Powiatu  powyższy lokal mieszkalny  i udział lokalu mieszkalnego w częściach

   wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku nabywcy lokalu

   mieszkalnego oraz udział w prawie własności  gruntu oznaczonego działką nr 65/1 o pow.

   0.3580 ha  zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu najemcy,

   któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu tego lokalu na podstawie przepisów art. 34

   ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U z 2004r

   Nr 261, poz.2603 ze zm.).

 

- 2 -

 

8.Według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wartość

   lokalu mieszkalnego nr 3 ( trzy) wraz z udziałem w budynku gospodarczym i udziałem w

   prawie własności gruntu oznaczonego działką nr 65/1 o powierzchni 0.3580 ha wynosi

   łącznie 21.100,00zł ( słownie: dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych ).

 

9.Zgodnie z uchwałą Nr 226/2008 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 4 listopada 2008r.

   w sprawie zbycia w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy na odrębną własność lokalu

   mieszkalnego nr 3 (trzy)  z pomieszczeniami przynależnymi i przynależnym do lokalu

   udziałem części w częściach wspólnych budynku i urządzeń oraz udziałem części we

   własności gruntu z nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem

   gospodarczym, położonej w Brzeźnicy ul.Klonowa 1 gm. Dąbie, oznaczonej działką nr 65/1

   o powierzchni 0.3580ha, stanowiącej współwłasność w udziałach powiatu krośnieńskiego i

   osoby fizycznej, sprzedaż nastąpi z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 50% ( słownie:

   pięćdziesiąt procent) od ceny nieruchomości określonej w kwocie 21.100,00zł (słownie:

   dwadzieścia jeden tysięcy sto złotych).

 

10.Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

     nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy o gospodarce

     nieruchomościami określa się na 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia tego wykazu.  

 

 

 

Krosno Odrzańskie 5.XI.2008r.   

 

 

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-11-06 09:05:58
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-11-06 09:05:58 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872