szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 6/2008

WYKAZ  NR  6/2008

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ  POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO  SPRZEDŻY

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości że przeznacza do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Powiatu Krośnieńskiego.

 

I. Nieruchomość położona jest w obrębie nr 1 miasta Krosna Odrzańskiego przy ul.Fryderyka

   Chopina (obok siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Krośnie Odrzańskim),

   oznaczona w ewidencji gruntów i budynków działką nr 815/16, o powierzchni 0.0525 ha.

   Oddalona  w odległości  60 m od drogi krajowej relacji Krosno Odrzańskie –Słubice, dojazd

   do nieruchomości drogą publiczną,  oznaczoną działką nr 820.

   Działka o kształcie prostokąta i terenie równinnym, porośnięta trawą, na której rosną

   drzewa topoli, brzozy, jarzębiny i świerki. Uzbrojona w energię elektryczną, wodę

   z wodociągu miejskiego, gaz.

 

 

II. Zgodnie z postanowieniem Burmistrza Krosna Odrzańskiego z dnia 17 maja 2007r., znak

     IR.III-7327-6/07, teren na którym położona jest nieruchomość nie jest objęty planem

     zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

     miasta i gminy podjętym uchwałą Nr  XVII/115/2000 Rady Miejskiej w Krośnie

     Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2000 stanowi, że działki nr 815/11 i nr 815/4 ( przed

     podziałem ) położone są na terenie przeznaczonym pod M, U 8 – zabudowę mieszkalno-

     usługową do adaptacji i uzupełnień. Powstałe po podziale działki nr 815/4  działki

     nr  815/20, 815/21 będą samodzielnymi działkami budowlanymi, działka nr 815/18 jest

     działką zabudowaną, działka 815/19 jest komunikacją ( drogą dojazdową), działka nr

     815/16 jest samoistną działką budowlaną. Zmiana zagospodarowania terenu polegająca na

     budowie budynku mieszkalnego, pawilonu handlowo- usługowo- mieszkalnego lub garażu

     na działkach nr 815/16, 815/20, 815/21 wymagać będzie ustalenia w drodze decyzji

     warunków zabudowy w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w przypadku braku

     miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

    

III. Według pisma z dnia 23.04.2002r., znak SOZ.ZN.4030-1377/02 Lubuskiego

      Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, nieruchomość wyjściowa

      przed dokonanym podziałem, oznaczona działką nr 815/3 nie była wpisana do rejestru

      zabytków.

 

IV. Dla nieruchomości oznaczonej działką nr  815/16  prowadzona jest księga wieczysta

      KW nr 29501.

 

V. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego

     w październiku 2007r. wartości nieruchomości oznaczonej działką nr  815/16 wynosi

     16.300,00zł ( słownie: szesnaście tysięcy trzysta złotych) w tym wartość drzewostanu

     200,00zł ( słownie: dwieście złotych).

 

VI. Wartości nieruchomości określona w pkt V wykazu stanowić będzie cenę wywoławczą

      w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym, co jest zgodne z uchwałą nr 203/2008

      Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 5 sierpnia 2008r. w sprawie przeznaczenia do

                                                                                              - 2 -

 

      sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości niezabudowanej,

      położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina,

      oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 815/16 o pow. 0.0525 ha,

      stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego.

 

VII.Termin złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu

       nieruchomości  na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i  pkt 2 ustawy o gospodarce

       nieruchomościami określa się na 6 tygodni , licząc od daty wywieszenia tego wykazu.  

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie 07.08.2008r.

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-08-08 11:59:16
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-08-08 11:59:16 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874