szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 3/2008 NIERUCHOMOŚCI BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDŻY

WYKAZ  NR  3/2008

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ WŁASNOŚĆIĄ  POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ  DO  SPRZEDŻY

 

 

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami,

Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Powiatu Krośnieńskiego.

 

I. Nieruchomość położona jest w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka

   Chopina, w sąsiedztwie budynku, w którym siedzibę ma Powiatowy Inspektorat

   Weterynarii w Krośnie Odrzańskim. Oddalona jest w granicach 50 ÷ 100 m od drogi

   krajowej relacji Krosno Odrzańskie – Słubice, oznaczona  w ewidencji gruntów i budynków

   działką nr 815/15 o powierzchni  0.0240 ha, dla której Sąd Rejonowy w Krośnie

   Odrzańskim V Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi  księgę wieczystą KW nr 29501.

   Działka jest niezabudowana, o kształcie prostokąta, terenie równinnym porośniętym trawą,

   zadrzewiona 2 topolami, 4 brzozami, 3 świerkami, do której brak bezpośredniego dojazdu

   z drogi publicznej, wjazd na działkę odbywa się przez działkę nr 815/19, która stanowi

   drogę dojazdową. Działka od  strony północnej przylega do nieruchomości zabudowanej

   budynkiem mieszkalnym, oznaczonej nr 814.                  

 

II. Działka nr 815/15 nie jest samoistną działką pod zabudowę lecz służyć będzie poprawie

    warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległej, oznaczonej  działką  nr 814,

    która wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe, stanowi własność osób fizycznych, które

    zamierzają tą działkę nabyć, ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna

    nieruchomość.

 

III. Zgodnie z postanowieniem Burmistrza miasta Krosno Odrzańskie z dnia 17 maja 2007r.,

      znak IR.III-7327-6/07 opiniującego pozytywnie proponowany podział nieruchomości

      nr 815/11 i nr 815/4, położonej przy ul. Fryderyka Chopina w Krośnie Odrzańskim,

      będącej własnością Powiatu Krośnieńskiego, teren na którym położone są wymienione

      nieruchomości nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Studium

      uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy podjęty uchwałą

      Nr XVII/115/2000 Rady Miejskiej w Krośnie Odrzańskim z dnia 30 sierpnia 2000r.

      stanowi, że działka nr 815/11 (przed podziałem) położona była na terenie przeznaczonym

      pod M, U8 – zabudowę mieszkalno- usługową do adaptacji i uzupełnień. Powstałe po

      podziale działki nr 815/11 działki nr 815/13, 815/14, 815/15,815/17 będą terenem

      przyległym do zabudowy mieszkalnej jednorodzinnej i użyteczności publicznej (siedziba

      Zarządu Dróg Publicznych), działka nr 815/19 będzie komunikacją (droga  dojazdowa).

 

IV. Według pisma z dnia 23.04.2002r., znak SOZ.ZN.4030-1377/02 Lubuskiego

      Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze, nieruchomość wyjściowa,

      oznaczona działką nr 815/3 nie była wpisana do rejestru zabytków.

 

V. Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego

     w  styczniu  2008r., wartości nieruchomości oznaczonej działką nr 815/15 o powierzchni

     0.0240 ha  wynosi  5960.00zł (słownie : pięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

 

VI. Zgodnie z uchwałą nr 133/2008 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 23 stycznia

      2008r. w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości niezabudowanej,

- 2 -

 

      położonej w obrębie nr 1 miasta Krosno Odrzańskie przy ul. Fryderyka Chopina,

      oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków działką nr 815/15 o pow. 0.0240 ha,

      stanowiącej własność Powiatu Krośnieńskiego na rzecz Państwa Bożeny i Jerzego małż.

      Gabryszak, zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej jako część nieruchomości

      mogącej poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej

      w ewidencji gruntów i budynków działką nr 814, stanowiącej własność Państwa Bożeny

      i Jerzego Gabryszak,  ponieważ nie może być zagospodarowana jako odrębna

      nieruchomość, za cenę określoną przez rzeczoznawcę majątkowego w operacie

      szacunkowym sporządzonym w styczniu 2008r., która wynosi 5960,00 zł ( słownie: pięć

     tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

 

VII. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo

      w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce

      nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

 

 

 

Krosno Odrzańskie 28. 01.2008r.

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2008-01-29 12:48:05
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2008-01-29 12:48:05 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872