szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 5/Sk.P/2007 NIERUCHOMOŚCI STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 WYKAZ NR 5/Sk.P/2007 NIERUCHOMOŚCI

STANOWIACEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość Skarbu Państwa

·          Niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 54 o powierzchni 0,0682ha, położoną w obrębie nr 2 miasta Krosno Odrz. przy ul. Plac Prusa.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Krosno Odrz. obowiązującym do dnia 31.12.2002r. nieruchomość oznaczona działką nr 54 usytuowana była na terenie oznaczonym symbolem A 22 M, U-„Istniejąca stara zabudowa dawnego przedmieścia Rybaki do zachowania. Przewiduje się remonty i adaptacje w ścisłej współpracy z WKZ oraz możliwość uzupełnienia zabudową mieszkalno-usługową”

(zaświadczenie Burmistrza Krosna Odrz. z dnia 08.09.2003r. znak: RGT.VI-7359-32/03).

 

Według informacji Lubuskiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 26.08.2003r. znak: ZN.K.Ada.4030-125/03 nieruchomość oznaczona działką nr 54 położona jest w granicach zespołu urbanistycznego m. Krosno Odrz. wpisanego do rejestru zabytków pod nr 102 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 8 lipca 1958r. znak: K.O.Kons.III-6/58.

 

Nieruchomość oznaczona działką nr 54 położona jest w dolnej części miasta, 300 m od drogi krajowej relacji Zielona Góra-Słubice. Ma kształt nieregularny zbliżony do rombu, teren równinny. Działka ma ograniczone możliwości zabudowy, szczególnie mieszkaniowej ze względu na przechodzące rury kanalizacyjne z nieruchomości oznaczonej działką nr 53 będącej własnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ponadto są trzy studzienki osadowe od strony kanału rzeki Odra oraz jedna studzienka rewizyjna od strony północno-wschodniej. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, wodę z wodociągu miejskiego i kanalizację. Na części działki  jest urządzony parking.

 

Przedmiotowa nieruchomość użytkowana jest przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na podstawie umowy użyczenia z dnia 21 marca 2007r.

 

Dla w/w nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

Wartość przedmiotowej nieruchomości niezabudowanej określono w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 13.600,00zł (słownie: trzynaście tysięcy sześćset złotych 00/100).

 

Powyższą nieruchomość Skarb Państwa zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

 

Krosno Odrzańskie, 14 sierpnia 2007r.

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2007-08-16 12:47:38
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2007-08-16 12:47:38 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872