szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
Wykaz NR 4/Sk.P/2007 nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ  NR 4/Sk.P/2007  NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ  WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261 poz.2603 ze zm.) STAROSTA KROŚNIEŃSKI podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej następującą nieruchomość Skarbu Państwa

 

1.      Gruntową, niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 285/1 o pow.1,00ha, położoną w obrębie STAROSIEDLE gm. Gubin, będącą w użytkowaniu wieczystym osoby fizycznej.

 

2.      Nieruchomość położona jest w odległości 800m od wsi Starosiedle, od strony południowo-zachodniej sąsiaduje z nieczynnymi torami kolejowymi, od strony zachodniej z drogą relacji Gubin-Lubsko, od strony północnej i wschodniej z gruntami rolnymi. Był to plac skupu buraków cukrowych, budynek byłej wagi jest zdewastowany, są tylko mury rozsypujące się bez dachu i stropu. Cała działka porośnięta jest trawą i chwastami. Są na niej słupy oświetleniowe, ale brak przewodów elektrycznych. Działka uzbrojona jest w energię elektryczną, wody brak, ogrodzenia brak.

 

3.      W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy Gubin obowiązującym do dnia 31 grudnia 2002r. w/w działka oznaczona była symbolem P i przeznaczona była pod tereny produkcyjne.

 

4.      Dla w/w nieruchomości urządzona jest w Sądzie Rejonowym w Krośnie Odrz. Zamiejscowym VIII Wydziale Ksiąg Wieczystych w Gubinie księga wieczysta KW nr 9764 (poprzednio nr 24118 w Sądzie Rejonowym V Wydziale Ksiąg Wieczystych w Krośnie Odrz.).

 

5.      Powyższą nieruchomość Skarb Państwa zamierza sprzedać w drodze bezprzetargowej dotychczasowemu użytkownikowi wieczystemu.

 

6.      Według operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego wartość gruntu wynosi 22.200,00zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych 00/100) natomiast cena nabycia prawa własności tego gruntu wynosi 7.550,00zł (słownie: siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) bez podatku VAT. Do kwoty sprzedaży wynoszącej 7.550,00zł doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 22%.

 

7.      Cena nabycia prawa własności łącznie z podatkiem VAT wynosząca 9.211,00zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście jedenaście złotych 00/100), może zostać przez nabywcę uiszczona jednorazowo w całości, nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży lub zgodnie z art. 70 ust.2 cytowanej wyżej ustawy może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat.

 

 

 

 

 

-2-

 

 

8.      W przypadku rozłożenia na raty ceny nabycia prawa własności pierwsza rata podlegać będzie zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy sprzedaży a następne raty wraz z oprocentowaniem, przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski podlegać będą zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie sprzedaży.

Wierzytelność Skarbu Państwa z tytułu niespłaconych rat podlega zabezpieczeniu przez ustanowienie hipoteki.

 

9.      Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu.

 

 

 

 

 

Krosno Odrzańskie,.......maja 2007r.

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2007-06-06 11:30:48
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-06-06 11:30:48 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163872