szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
WYKAZ NR 3/Sk.P/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ NR 3/Sk.P/2007 NIERUCHOMOŚCI

STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ SKARBU PAŃSTWA

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j. t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz.2603 ze zm.) Starosta Krośnieński podaje do publicznej wiadomości, że zamierza sprzedać w drodze przetargu ustnego nieograniczonego następującą nieruchomość, będącą własnością Skarbu Państwa:

 

  • Niezabudowaną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków działką nr 105/2 o powierzchni 1,4750ha, położoną w obrębie Radomicko gm. Maszewo.

 

W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Maszewo obowiązującym do dnia 31.12.2002r. działka nr 105/2, położona w obrębie Radomicko gm. Maszewo przeznaczona była na cele budowlane, oznaczona symbolem „MN2”.

 

Działka nr 105/2 jest nie użytkowana, w części północno-zachodniej tej działki rośnie zwarta grupa zadrzewień pochodzących z samosiewu. Poza większymi drzewami porasta tą część działki również podszyt składający się z nalotów oraz innych krzewów liściastych. W środkowej części zadrzewienia występuje gruzowisko. Na pozostałej części działki występują pojedyncze samosiewy sosen i brzozy.

 

Przedmiotowa działka położona jest w centrum wsi, od strony zachodniej bezpośrednio graniczy z pasem drogowym drogi krajowej Nr 29 relacji Słubice-Zielona Góra. Od strony wschodniej graniczy z nieruchomościami zabudowanymi lub niezabudowanymi, od strony północnej z nieruchomością zabudowaną, od strony południowej z drogą wiejską asfaltową. Działka jest uzbrojona w wodę z wodociągu wiejskiego i energię elektryczną, ogrodzenia brak. Wzdłuż działki od strony drogi krajowej przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia (w odległości około 15m od krawędzi drogi) oraz przebiega sieć wodociągowa o średnicy 160mm doprowadzająca wodę ze studni głębinowej do wsi Radomicko.

 

Dla przedmiotowej nieruchomości nie ma urządzonej księgi wieczystej.

 

Wartość niezabudowanej działki nr 105/2 określono w operacie szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 32.800,00zł netto (słownie: trzydzieści dwa tysiące osiemset złotych 00/100), bez podatku VAT. Powyższa wartość działki stanowić będzie cenę wywoławczą w przetargu.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia tego wykazu.

 

 

 

Krosno Odrzańskie, dnia  17maja 2007r.  

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2007-05-18 12:25:59
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-05-18 12:25:59 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163873