szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Majątek Powiatu:
Wykaz nr 5/2007 nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ  NR 5/2007

NIERUCHOMOŚCI  BĘDĄCEJ  WŁASNOŚCIĄ  POWIATU  KROŚŃIEŃSKIEGO

PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

 

 

Zgodnie z art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r., Nr 261, poz. 2603 ze zm.) Zarząd Powiatu Krośnieńskiego podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży nieruchomość będącą własnością Powiatu Krośnieńskiego.

 

 1.Nieruchomość niezabudowaną, zadrzewioną, oznaczoną w ewidencji gruntów i budynków  działką nr 54 o powierzchni 0.6062 ha, położoną w obrębie Brzeźnica gm.Dąbie, dla której urządzona jest księga wieczysta KW nr 17414.

 

2.Nieruchomość oznaczona działką nr 54 położona jest na południe od zabudowy pałacowej, między drogą główną we wsi, a rowem melioracyjnym, posiada kształt zbliżony do trójkąta.  Na działce znajdują się fundamenty po byłym budynku, murki betonowe po byłej zaporze

   piętrzącej oraz wspólne szambo właścicieli lokali mieszkalnych budynku przy  ul. Klonowej 1 w Brzeźnicy.

   Teren działki  jest pofałdowany, deniwelacja sięga 2,7m na 100m, warunki gruntowo -wodne pod względem budowlanym słabe, występują tu grunty podmokłe i bagienne w skład, których wchodzą: pastwiska trwałe, grunty zadrzewione ( 73 drzewa w tym : dęby, buki, olsze, jesiony i jeden platan), nieużytki, drogi, rowy. 

 

3.Według zaświadczenia Wójta Gminy Dąbie z dnia 19.02.2007r., znak IP.7325-18/07 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie, obowiązującym do 31 grudnia 2002r. działka nr 54 , położona w obrębie miejscowości Brzeźnica, ujęta była jako część tereny łąk i pastwisk – oznaczone symbolem RZ, część tereny wód otwartych-

   oznaczone symbolem – w. 

 

4.Przyszły nabywca tej nieruchomości winien spełniać wymogi określone w przepisach ustawy z dnia 11 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego ( Dz. U. Nr 64, poz.592).

5.Według pisma Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Zielonej Górze z dnia 18.08.1999r., znak WKZ-2417/99, nieruchomość oznaczona działką nr 54, położona  w Brzeźnicy gm. Dąbie nie jest wpisana do rejestru zabytków.

6.Zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym w lipcu 2006r. przez rzeczoznawcę  majątkowego wartość nieruchomości niezabudowanej, oznaczonej działką nr 54 wynosi  23.160,00zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto sześćdziesiąt złotych) w tym :  wartość drzewostanu 20870,00zł ( dwadzieścia tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych).

7.Wartość nieruchomości określona w pkt 6 wykazu stanowić będzie cenę wywoławczą  w pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na jej sprzedaż, co jest zgodne z uchwałą  Nr 317/2006 Zarządu Powiatu Krośnieńskiego z dnia 14 września 2006r.

8.Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu  nieruchomości na podstawie art.34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami określa się na 6 tygodni licząc od daty wywieszenia tego wykazu.

Krosno Odrzańskie 2007.05. 15


 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2007-05-18 12:21:23
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-05-18 12:21:23 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874