szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Prawo:
Ustawa o samorządzie powiatowym
poka wszystkie dokumenty

 

©Kancelaria Sejmu s. 1/1

2005-10-25

Opracowano na podstawie:

tj. Dz.U. z

2001 r. Nr 142, poz.

1592, z 2002 r. Nr 23,

poz. 220, Nr 62, poz.

558, Nr 113, poz. 984,

Nr 153, poz. 1271, Nr

200, poz. 1688, Nr

214, poz. 1806, z 2003

r. Nr 162, poz. 1568,

z 2004 r. Nr 102, poz.

1055, Nr 167, poz.

1759.

 

Dz.U. 1998 Nr 91 poz. 578

USTAWA

z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie powiatowym

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Mieszkańcy powiatu tworzą z mocy prawa lokalną wspólnotę samorządową.

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o powiecie, należy przez to rozumieć lokalną

wspólnotę samorządową oraz odpowiednie terytorium.

Art. 2.

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne w imieniu własnym i na

własną odpowiedzialność.

2. Powiat ma osobowość prawną.

3. Samodzielność powiatu podlega ochronie sądowej.

4. O ustroju powiatu stanowi jego statut.

5. (skreślony).

Art. 3.

1. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia:

1) tworzy, łączy, dzieli i znosi powiaty oraz ustala ich granice,

2) ustala i zmienia nazwy powiatów oraz siedziby ich władz.

2. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 1, może być wydane także na wniosek

zainteresowanej rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy.

3. Ustalenie granic powiatu następuje poprzez wskazanie gmin wchodzących w

skład powiatu, a zmiana jego granic dokonywana jest w sposób zapewniający

powiatowi terytorium możliwie jednorodne ze względu na układ osadniczy i

przestrzenny, uwzględniający więzi społeczne, gospodarcze i kulturowe oraz

zapewniający zdolność wykonywania zadań publicznych.

4. Przez łączenie powiatów należy również rozumieć połączenie miasta na prawach

powiatu z powiatem mającym siedzibę władz w tym mieście. Z dniem połączenia

wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas przez miasto.

5. Przez dzielenie powiatów należy również rozumieć wyłączenie jednej lub więcej

gmin z terytorium powiatu z jednoczesnym:

1) włączeniem tej gminy lub gmin do innego powiatu,

2) utworzeniem powiatu z tych gmin albo z tych gmin i miasta na prawach powiatu;

z dniem utworzenia powiatu wygasają prawa powiatu posiadane dotychczas

przez miasto.

6. Zmiany, o których mowa w ust. 1, następują z dniem 1 stycznia.

Art. 3a.

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, wymaga zasięgnięcia

przez ministra właściwego do spraw administracji publicznej opinii zainteresowanych

rad powiatów albo rady miasta na prawach powiatu i rady powiatu - poprzedzonych

przeprowadzeniem przez te rady konsultacji z mieszkańcami, a w

przypadku zmian granic powiatów naruszających granice województw - dodatkowo

opinii odpowiednich sejmików województw. Minister właściwy do spraw

administracji publicznej może wystąpić także o opinie zainteresowanych rad

gmin; w tym przypadku nie jest konieczne przeprowadzenie konsultacji z

mieszkańcami gminy.

2. Konsultacje z mieszkańcami dotyczące, naruszającej granice województw, zmiany

granic powiatów albo powiatu i miasta na prawach powiatu w sprawach, o

których mowa w art. 3 ust. 3 i 4 - jeżeli zmiana granic wynika z wyłączenia tylko

jednej gminy lub miasta na prawach powiatu - mogą zostać ograniczone

przez sejmiki województw do mieszkańców odpowiedniego powiatu lub miasta

na prawach powiatu objętego zmianą.

3. W przypadku niewyrażenia opinii, o której mowa w ust. 1, w terminie 3 miesięcy

od dnia otrzymania wystąpienia o opinię, wymóg zasięgnięcia opinii uznaje się

za spełniony.

Art. 3b.

1. Wydanie rozporządzenia, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na wniosek odpowiednio

rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy wymaga:

1) wniosku rady powiatu, rady miasta na prawach powiatu lub rady gminy poprzedzonego

przeprowadzeniem przez tę radę konsultacji z mieszkańcami,

wraz z uzasadnieniem oraz niezbędnymi dokumentami, mapami i informacjami

potwierdzającymi zasadność wniosku,

2) opinii odpowiednio rad powiatów lub rady miasta na prawach powiatu objętych

wnioskiem, poprzedzonych przeprowadzeniem przez te rady konsultacji

z mieszkańcami, a w przypadku zmiany granic powiatu naruszającej granice

województw - opinii sejmików województw,

3) opinii rad gmin, których dotyczy wniosek,

4) opinii wojewody właściwego dla powiatu lub miasta na prawach powiatu

objętego wnioskiem.

2. Do wniosku i opinii, o których mowa w ust. 1, przepisy art. 3a ust. 2 i 3 stosuje

się odpowiednio.

3. Rada powiatu, rada miasta na prawach powiatu lub rada gminy występuje z

wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, do ministra właściwego do spraw administracji

publicznej za pośrednictwem wojewody, w terminie do dnia 31 marca.

4. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, tryb postępowania przy składaniu

wniosków, o których mowa w ust. 1, oraz dokumenty, które należy dołączyć

do wniosku.

Art. 3c.

W przypadku uzyskania zgody na połączenie miasta na prawach powiatu z powiatem

mającym siedzibę władz w tym mieście lub utworzenie powiatu, w którego skład

wejdzie dotychczasowe miasto na prawach powiatu, wyrażonej we wniosku lub opinii

rady powiatu lub rady miasta na prawach powiatu oraz w wyniku przeprowadzonych

przez te rady konsultacji z mieszkańcami, Rada Ministrów obowiązana jest

dokonać tego połączenia lub utworzenia powiatu, w drodze rozporządzenia, o którym

mowa w art. 3 ust. 1.

Art. 3d.

1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla

powiatu mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami

powiatu.

2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa

uchwała rady powiatu.

Rozdział 2

Zakres działania i zadania powiatu

Art. 4.

1. Powiat wykonuje określone ustawami zadania publiczne o charakterze ponadgminnym

w zakresie:

1) edukacji publicznej,

2) promocji i ochrony zdrowia,

3) pomocy społecznej,

4) polityki prorodzinnej,

5) wspierania osób niepełnosprawnych,

6) transportu zbiorowego i dróg publicznych,

7) kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,

8) kultury fizycznej i turystyki,

9) geodezji, kartografii i katastru,

10) gospodarki nieruchomościami,

11) administracji architektoniczno-budowlanej,

12) gospodarki wodnej,

13) ochrony środowiska i przyrody,

14) rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego,

15) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

16) ochrony przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania powiatowego

magazynu przeciwpowodziowego, przeciwpożarowej i zapobiegania

innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,

17) przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy,

18) ochrony praw konsumenta,

19) utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz

obiektów administracyjnych,

20) obronności,

21) promocji powiatu,

22) współpracy z organizacjami pozarządowymi.

2. Do zadań publicznych powiatu należy również zapewnienie wykonywania określonych

w ustawach zadań i kompetencji kierowników powiatowych służb, inspekcji

i straży.

3. Ustawy mogą określać inne zadania powiatu.

4. Ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu

jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

5. Powiat na uzasadniony wniosek zainteresowanej gminy przekazuje jej zadania z

zakresu swojej właściwości na warunkach ustalonych w porozumieniu.

6. Zadania powiatu nie mogą naruszać zakresu działania gmin.

Art. 4a.

Ustawy mogą nakładać na powiat obowiązek wykonywania zadań z zakresu organizacji

przygotowań i przeprowadzenia wyborów powszechnych oraz referendów.

Art. 5.

1. Powiat może zawierać z organami administracji rządowej porozumienia w sprawie

wykonywania zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.

2. Powiat może zawierać porozumienia w sprawie powierzenia prowadzenia zadań

publicznych z jednostkami lokalnego samorządu terytorialnego, a także z województwem,

na którego obszarze znajduje się terytorium powiatu.

3. Porozumienia, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegają ogłoszeniu w wojewódzkim

dzienniku urzędowym.

4. Do porozumień stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591).

Art. 6.

1. W celu wykonywania zadań powiat może tworzyć jednostki organizacyjne i zawierać

umowy z innymi podmiotami.

2. Powiat nie może prowadzić działalności gospodarczej wykraczającej poza zadania

o charakterze użyteczności publicznej.

Art. 7.

1. Ustawy określają przypadki, w których właściwe organy administracji rządowej

mogą nałożyć na powiat obowiązek wykonania określonych czynności w zakresie

należącym do zadań powiatu, związanych z usuwaniem bezpośrednich zagrożeń

dla bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz z obronnością.

2. Jeżeli działania związane z usuwaniem zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku

publicznego oraz z obronnością przeprowadza się w ramach zorganizowanej akcji,

nałożenie obowiązku może dotyczyć wykonania czynności, o których mowa

w ust. 1, również poza terenem powiatu.

3. Za czynności, o których mowa w ust. 2, powiatowi przysługuje zwrot koniecznych

wydatków i nakładów wraz z ustawowymi odsetkami od organu administracji,

który nałożył obowiązek wykonania tych czynności.

Art. 7a.

Powiaty, związki i stowarzyszenia powiatów mogą sobie wzajemnie bądź innym

jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej.

Rozdział 3

Władze powiatu

Art. 8.

1. Mieszkańcy powiatu podejmują rozstrzygnięcia w głosowaniu powszechnym -

poprzez wybory i referendum powiatowe - lub za pośrednictwem organów powiatu.

2. Organami powiatu są:

1) rada powiatu,

2) zarząd powiatu.

Art. 8a.

1. Działalność organów powiatu jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać

wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów powiatu obejmuje w szczególności prawo obywateli

do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady powiatu i posiedzenia jej komisji,

a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań pu©

blicznych, w tym protokołów posiedzeń organów powiatu i komisji rady powiatu.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut powiatu.

Art. 9.

1. Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem

przepisów o referendum powiatowym.

2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.

3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania

wyborów do rady powiatu określa odrębna ustawa.

4. W skład powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40

000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców,

ale nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.

Art. 10.

1. Odwołanie rady powiatu przed upływem kadencji następuje w drodze referendum

powiatowego.

2. Zasady i tryb przeprowadzania referendum powiatowego określa odrębna ustawa.

Art. 11. (skreślony).

Art. 12.

Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:

1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu,

2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego,

3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu i

skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu powiatu,

4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie

sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,

5) uchwalanie budżetu powiatu,

6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie

uchwały sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z

tego tytułu,

7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach

określonych ustawami,

8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:

a) zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania

lub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy

szczególne nie stanowią inaczej,

b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i

wykupu,

c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych

zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek

i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym,

e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości

przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę,

f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i

spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich,

g) tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowania

z nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania,

nabywania i zbywania udziałów i akcji,

h) współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to

z koniecznością wydzielenia majątku,

i) tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz

wyposażania ich w majątek,

8a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji

rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych, o

których mowa w art. 5,

9) określanie wysokości sumy, do której zarząd może samodzielnie zaciągać

zobowiązania,

9a) podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi

innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności

lokalnych,

9b) uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz

ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego,

9c) uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji

lokalnego rynku pracy,

9d) dokonywanie oceny stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego i zabezpieczenia

przeciwpowodziowego powiatu,

10) podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu,

10a) podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i

studentów,

11) podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji

rady powiatu.

Art. 13.

1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności

co najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym,

chyba że przepisy ustawy stanowią inaczej.

2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne

z przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.

Art. 14.

1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch

wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej

połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa w

ust. 1.

3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie

obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich

zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego

i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje

wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem.

4. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady następuje na wniosek

co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu, w trybie określonym w

ust. 1.

5. W przypadku rezygnacji przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rada podejmuje

uchwałę w sprawie przyjęcia tej rezygnacji zwykłą większością głosów,

nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

6. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 5, w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia

rezygnacji przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego jest równoznaczne

z przyjęciem rezygnacji przez radę z upływem ostatniego dnia miesiąca,

w którym powinna być podjęta uchwała.

Art. 15.

1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady

powiatu w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia

o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością

głosów ustawowego składu rady.

3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej

kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych

wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy na

dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów

dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych w ciągu 21 dni

po ogłoszeniu wyników wyborów do rady powiatu.

5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą

Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu

terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.

6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego

rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu

przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7

dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi

określone w ust. 1.

8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje

się przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.

9. Na wniosek starosty przewodniczący rady powiatu jest obowiązany wprowadzić

do porządku obrad najbliższej sesji rady powiatu projekt uchwały, jeżeli wnioskodawcą

jest zarząd powiatu, a projekt wpłynął do rady powiatu co najmniej 7

dni przed dniem rozpoczęcia sesji rady.

Art. 16.

1. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych.

W tym celu powołuje komisję rewizyjną.

2. W skład komisji rewizyjnej wchodzą radni, w tym przedstawiciele wszystkich

klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust.

1, oraz będących członkami zarządu.

3. Komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem

do rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium zarządowi.

Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną

izbę obrachunkową.

4. Komisja rewizyjna wykonuje inne zadania zlecone przez radę powiatu w zakresie

kontroli. Uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji

powoływanych przez radę na podstawie art. 17.

Art. 17.

1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do

określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy.

2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają

jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności.

3. Radny pobiera diety z tytułu członkostwa w nie więcej niż dwóch komisjach.

Art. 18.

Radni mogą tworzyć kluby radnych.

Art. 19.

Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy rady i komisji powoływanych przez radę, a

także zasady tworzenia klubów radnych, określa statut.

Art. 20.

1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:

„Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec

Narodu Polskiego, strzec suwerenności i interesów Państwa Polskiego, czynić

wszystko dla pomyślności Ojczyzny, wspólnoty samorządowej powiatu

i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej

Polskiej”.

Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania:

„Tak mi dopomóż Bóg”.

2. (uchylony).

3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał

mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której

jest obecny.

Art. 21.

1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu.

Radny utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności

przyjmuje zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia

je organom powiatu do rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami

wyborców.

2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych

jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.

3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej

dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do

osób wchodzących w skład zarządu niebędących radnymi.

4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu

przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy

ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w

powiecie, w którym uzyskał mandat.

5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca

łącznie półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla

osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów

ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej

sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz.U. Nr 110, poz. 1255, z

2000 r. Nr 19, poz. 239 oraz z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 100, poz. 1080).

5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet

przysługujących radnemu w ciągu miesiąca uwzględniając liczbę mieszkańców

powiatów.

5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,

sposób ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych

radnych, uwzględniając celowość zwrotu rzeczywiście poniesionych wydatków

związanych z wykonywaniem mandatu oraz ułatwienie dokonywania

rozliczeń.

6. (skreślony).

7. Radny nie może brać udziału w głosowaniu, jeżeli dotyczy to jego interesu

prawnego.

8. Mandatu radnego powiatu nie można łączyć z:

1) mandatem posła lub senatora,

2) wykonywaniem funkcji wojewody lub wicewojewody,

3) członkostwem w organie innej jednostki samorządu terytorialnego.

Art. 22.

1. Pracodawca obowiązany jest zwolnić radnego od pracy zawodowej w celu

umożliwienia radnemu brania udziału w pracach organów powiatu.

2. Rozwiązanie z radnym stosunku pracy wymaga uprzedniej zgody rady powiatu,

której radny jest członkiem. Rada powiatu odmówi zgody na rozwiązanie stosunku

pracy z radnym, jeżeli podstawą rozwiązania tego stosunku są zdarzenia

związane z wykonywaniem przez radnego mandatu.

Art. 23.

1. Z radnym nie może być nawiązany stosunek pracy w starostwie powiatowym

powiatu, w którym radny uzyskał mandat.

2. Radny nie może pełnić funkcji kierownika powiatowej jednostki organizacyjnej

oraz jego zastępcy.

3. Przepis ust. 1 nie dotyczy radnych wybranych do zarządu, z którymi stosunek

pracy nawiązywany jest na podstawie wyboru.

4. Nawiązanie przez radnego stosunku pracy, o którym mowa w ust. 1 i 2, jest równoznaczne

ze zrzeczeniem się mandatu.

5. Zarząd powiatu lub starosta nie może powierzyć radnemu powiatu, w którym

radny uzyskał mandat, wykonywania pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Art. 24.

1. Radny, który przed uzyskaniem mandatu wykonywał pracę w ramach stosunku

pracy w starostwie powiatowym lub pełnił funkcję kierownika jednostki organizacyjnej

tego powiatu, w którym uzyskał mandat, obowiązany jest złożyć wniosek

o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów

przez właściwy organ wyborczy, przed złożeniem ślubowania, o którym mowa

w art. 20 ust. 1.

2. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny na okres sprawowania

mandatu.

3. Radny, o którym mowa w ust. 1, otrzymuje urlop bezpłatny bez względu na rodzaj

i okres trwania stosunku pracy. Stosunek pracy zawarty na czas określony,

który ustałby przed terminem wygaśnięcia mandatu, przedłuża się do 3 miesięcy

po upływie tego terminu.

4. W odniesieniu do radnego pełniącego funkcję kierownika jednostki organizacyjnej

przejętej lub utworzonej przez powiat w czasie kadencji termin, o którym

mowa w ust. 1, upływa po 6 miesiącach od dnia przejęcia lub utworzenia tej

jednostki.

5. Niezłożenie przez radnego wniosku, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne

ze zrzeczeniem się mandatu.

Art. 25.

Po wygaśnięciu mandatu radnego, o którym mowa w art. 24, odpowiednio starostwo

powiatowe lub powiatowa jednostka organizacyjna przywraca radnego do pracy na

tym samym lub równorzędnym stanowisku pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym

wynagrodzeniu, jakie radny otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu bezpłatnego.

Radny zgłasza gotowość przystąpienia do pracy w terminie 7 dni od dnia

wygaśnięcia mandatu.

Art. 25a.

1. Radni nie mogą podejmować dodatkowych zajęć ani otrzymywać darowizn mogących

podważyć zaufanie wyborców do wykonywania mandatu zgodnie z art.

20 ust. 1.

2. Radni nie mogą powoływać się na swój mandat w związku z podjętymi dodatkowymi

zajęciami bądź działalnością gospodarczą prowadzoną na własny rachunek

lub wspólnie z innymi osobami.

Art. 25b.

1. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub

wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny

uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem

czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.

2. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność

gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia

tej działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania.

Niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi

podstawę do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 190

ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów

i sejmików województw.

3. Radni i ich małżonkowie oraz małżonkowie członków zarządu powiatu, sekretarzy

powiatu, skarbników powiatu, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

oraz osób zarządzających i członków organów zarządzających powiatowymi

osobami prawnymi nie mogą być członkami władz zarządzających lub

kontrolnych i rewizyjnych ani pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem

powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców, w których uczestniczą takie

osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te funkcje są z mocy prawa nieważne.

4. Jeżeli wybór lub powołanie, o których mowa w ust. 3, nastąpiły przed rozpoczęciem

wykonywania mandatu radnego albo dniem wyboru członka zarządu powiatu

lub przed powołaniem na stanowisko sekretarza powiatu, skarbnika powiatu,

kierownika jednostki organizacyjnej powiatu oraz osoby zarządzającej i

członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną, osoby, o których mowa

w ust. 3, są obowiązane zrzec się stanowiska lub funkcji w terminie 3 miesięcy

od dnia złożenia ślubowania przez radnego albo od dnia wyboru lub powołania

na stanowisko. W razie niezrzeczenia się stanowiska lub funkcji osoba, o

której mowa w ust. 3, traci je z mocy prawa po upływie terminu, o którym mowa

w zdaniu pierwszym.

ust. 4 niezgodny z Konstytucją w części, w jakiej dotyczy małżonków osób

wskazanych w art. 25b ust. 3 - wyrok TK (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz.

1759).

5. Radni nie mogą posiadać pakietu większego niż 10% udziałów lub akcji w spółkach

handlowych z udziałem powiatowych osób prawnych lub przedsiębiorców,

w których uczestniczą takie osoby. Udziały lub akcje przekraczające ten pakiet

powinny być zbyte przez radnego przed pierwszą sesją rady powiatu, a w razie

niezbycia ich nie uczestniczą one przez okres sprawowania mandatu i 2 lat po

jego wygaśnięciu w wykonywaniu przysługujących im uprawnień (prawa głosu,

prawa do dywidendy, prawa do podziału majątku, prawa poboru).

Art. 25c.

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego

powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne

w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie

majątkowym, zwanego dalej „oświadczeniem majątkowym”. Oświadczenie

majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską

wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o:

1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach

handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej

osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a

także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania

stanowisk w spółkach handlowych,

2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej

lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu,

3) mieniu ruchomym o wartości powyżej 10 000 złotych,

4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej 10 000 złotych, w tym zaciągniętych

kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały

udzielone.

2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych

składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego

i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.

3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego

dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają

w dwóch egzemplarzach:

1) radny - przewodniczącemu rady powiatu,

2) starosta, przewodniczący rady powiatu - wojewodzie,

3) wicestarosta, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu,

kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek

organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje

administracyjne w imieniu starosty - staroście.

4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia

ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany

dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia

działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał

mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia

majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według

stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed

upływem kadencji.

5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego

powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w

imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni

od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do

pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu,

skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca

i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba

wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć

informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej,

jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia.

Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30

kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania

ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę.

6. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonują osoby, którym

złożono oświadczenie majątkowe. Osoby, którym złożono oświadczenie

majątkowe, przekazują jeden egzemplarz urzędowi skarbowemu właściwemu ze

względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe.

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez 6 lat.

7. Analizy danych zawartych w oświadczeniu majątkowym dokonuje również

urząd skarbowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej

oświadczenie majątkowe. Analizując oświadczenie majątkowe, urząd skarbowy

uwzględnia również zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu w roku

podatkowym (PIT) małżonka osoby składającej oświadczenie.

8. Podmiot dokonujący analizy, o której mowa w ust. 6 i 7, jest uprawniony do porównania

treści analizowanego oświadczenia majątkowego oraz załączonej kopii

zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) z treścią

uprzednio złożonych oświadczeń majątkowych oraz z dołączonymi do nich kopiami

zeznań o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT).

9. W przypadku podejrzenia, że osoba składająca oświadczenie majątkowe podała

w nim nieprawdę lub zataiła prawdę, podmiot dokonujący analizy oświadczenia

występuje do dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na

miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie z wnioskiem o kontrolę

jej oświadczenia majątkowego.

10. W przypadku odmowy wszczęcia kontroli oświadczenia majątkowego podmiotowi,

który złożył wniosek w tej sprawie, przysługuje odwołanie do Generalnego

Inspektora Kontroli Skarbowej.

11. Do postępowania w sprawie kontroli oświadczenia majątkowego stosuje się odpowiednio

przepisy ustawy z dnia 28 września 1991r. o kontroli skarbowej

(Dz.U. z 1999 r. Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 70, poz. 816, Nr

104, poz. 1103 i Nr 116, poz. 1216, z 2001 r. Nr 14, poz. 143, Nr 81, poz. 877 i

Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 89 poz.

804, Nr 141, poz. 1178 i Nr 153, poz. 1271) dotyczące kontroli oświadczeń ma©

jątkowych osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostkach organizacyjnych

podległych ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych.

12. Podmiot dokonujący analizy oświadczeń majątkowych w terminie do 30 października

każdego roku przedstawia radzie powiatu informację o:

1) osobach, które nie złożyły oświadczenia majątkowego lub złożyły je po terminie,

2) nieprawidłowościach stwierdzonych w analizowanych oświadczeniach majątkowych

wraz z ich opisem i wskazaniem osób, które złożyły nieprawidłowe

oświadczenia,

3) działaniach podjętych w związku z nieprawidłowościami stwierdzonymi w

analizowanych oświadczeniach majątkowych.

13. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza

oświadczenia majątkowego radnego oraz wzór formularza oświadczenia majątkowego

członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika

jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu

zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne

w imieniu starosty, uwzględniając zakazy określone w odniesieniu do

tych osób w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.

Nr 106, poz. 679, z 1998 r. Nr 88, poz. 554, z 1999 r. Nr 49, poz. 486 i Nr 162,

poz. 1126, z 2000 r. Nr 26, poz. 306 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984).

Art. 25d.

1. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji

o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia

nieruchomości.

2. Wojewoda i przewodniczący rady powiatu przekazują staroście kopie oświadczeń

majątkowych, które im złożono.

3. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są udostępniane w

Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 12, poz. 1198 oraz z 2002

r. Nr 153, poz. 1271).

Art. 25e.

1. Radny, członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik

jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego

powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne

w imieniu starosty są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności

gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo,

jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie powiatu, w którym

osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona.

Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych

zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli

umowy te zawarte zostały z organami powiatu, jednostkami organizacyjnymi

powiatu lub powiatowymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków praw©

nych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków

prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących.

2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo

w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na

terenie danego powiatu w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego,

związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć

pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach

handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki

samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym

fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji

dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka,

wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których

mowa w zdaniu pierwszym.

ust. 1 i 2 niezgodne z Konstytucją w części, w jakiej przepisy te dotyczą

wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwa radnego, członka zarządu powiatu,

sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej

powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu

starosty - wyrok TK (Dz.U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1759).

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, składane są w ciągu 30 dni od dnia wyboru,

powołania lub zatrudnienia, a w przypadku podjęcia działalności gospodarczej

albo zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, w trakcie pełnienia funkcji

lub w czasie zatrudnienia - w terminie 30 dni od dnia zaistnienia przyczyny

złożenia oświadczenia. Informacja, o której mowa w ust. 2, składana jest w terminie

30 dni od dnia zaistnienia przyczyny jej złożenia.

4. Do składania oświadczeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio

przepis art. 25c ust. 3.

5. Do oświadczeń, o których mowa w ust. 1, oraz informacji, o której mowa w ust.

2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 25c ust. 6 i 8, z tym że nie przesyła się

ich właściwemu urzędowi skarbowemu i nie podlegają one analizie przez urząd

skarbowy.

6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1, oraz informacja, o której mowa w ust.

2, podlegają ujawnieniu na zasadach określonych w art. 25d, z tym że ujawnieniu

nie podlegają informacje dotyczące adresów zamieszkania osób je składających

oraz osób, których one dotyczą.

Art. 25f.

1. Niezłożenie oświadczenia majątkowego w terminie określonym w art. 25c ust. 4

i 5, oświadczeń, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której mowa

w art. 25e ust. 2, w terminie określonym w art. 25e ust. 3 przez:

1) radnego - powoduje utratę diety do czasu złożenia oświadczenia lub informacji,

2) członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika

jednostki organizacyjnej powiatu, osobę zarządzającą i członka organu

zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne

w imieniu starosty - powoduje utratę ich wynagrodzenia za

okres od dnia, w którym powinny być złożone oświadczenie lub informacja,

do dnia złożenia oświadczenia lub informacji.

2. Jeżeli członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu lub skarbnik powiatu nie złożą

w terminie oświadczenia majątkowego, oświadczeń, o których mowa w art. 25e

ust. 1, lub informacji, o której mowa w art. 25e ust. 2, rada powiatu odwołuje

ich, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął

termin do złożenia oświadczenia lub informacji.

3. Jeżeli kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek

organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje

administracyjne w imieniu starosty nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego,

oświadczeń, o których mowa w art. 25e ust. 1, lub informacji, o której

mowa w art. 25e ust. 2, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi

umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin

do złożenia oświadczenia lub informacji.

4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest

równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie

art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy.

Art. 25g.

Podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w oświadczeniu majątkowym, oświadczeniach,

o których mowa w art. 25e ust. 1, albo informacji, o której mowa w art. 25e

ust. 2, powoduje odpowiedzialność na podstawie art. 233 § 1 Kodeksu karnego.

Art. 25h.

1. Członek zarządu powiatu, skarbnik powiatu, sekretarz powiatu, kierownik jednostki

organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego

powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w

imieniu starosty w trakcie pełnienia funkcji lub trwania zatrudnienia oraz przez

okres 3 lat po zakończeniu pełnienia funkcji lub ustaniu zatrudnienia nie mogą

przyjąć jakiegokolwiek świadczenia o charakterze majątkowym, nieodpłatnie

lub odpłatnie w wysokości niższej od jego rzeczywistej wartości od podmiotu

lub podmiotu od niego zależnego, jeżeli biorąc udział w wydaniu rozstrzygnięcia

w sprawach indywidualnych jego dotyczących, mieli bezpośredni wpływ na

jego treść.

2. Podmiotem zależnym w rozumieniu ust. 1 jest podmiot, w którym:

1) przedsiębiorca posiada bezpośrednio lub pośrednio większość głosów w jego

organach, także na podstawie porozumień z innymi wspólnikami i akcjonariuszami,

2) przedsiębiorca jest uprawniony do powoływania albo odwoływania większości

członków organów zarządzających podmiotu zależnego,

3) więcej niż połowa członków zarządu przedsiębiorcy jest jednocześnie

członkami zarządu albo osobami pełniącymi funkcje kierownicze w podmiocie

pozostającym z przedsiębiorcą w stosunku zależności.

3. Zakaz, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy nabycia przedmiotu lub usługi dostępnych

w ramach publicznej oferty, a także nie dotyczy przedmiotów zwycza©

jowo wykorzystywanych w celach reklamowych i promocyjnych oraz nagród

przyznawanych w konkursach na działalność artystyczną.

Art. 26.

1. Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu.

2. W skład zarządu powiatu wchodzą starosta jako jego przewodniczący, wicestarosta

i pozostali członkowie.

2a. Członkiem zarządu powiatu nie może być osoba, która nie jest obywatelem polskim.

3. Członkostwa w zarządzie powiatu nie można łączyć z członkostwem w organie

innej jednostki samorządu terytorialnego oraz z zatrudnieniem w administracji

rządowej, a także z mandatem posła i senatora.

4. Do zarządu i członków zarządu stosuje się odpowiednio art. 21 ust. 7.

Art. 27.

1. Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę,

w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy

organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa

w statucie rada powiatu.

2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego

składu rady, w głosowaniu tajnym.

3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek

starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego

składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 28.

Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29

ust. 5.

Art. 29.

1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27

ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa.

2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda

niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze

powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku

urzędowym.

3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się

wybory przedterminowe.

3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek

ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która

w tym okresie pełni funkcję organów powiatu.

4. Jeżeli rada powiatu, wybrana w wyniku wyborów przedterminowych, o których

mowa w ust. 3, nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust.

1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Informację o rozwiązaniu rady podaje się

do wiadomości w trybie określonym w ust. 2.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, nie przeprowadza się wyborów przedterminowych.

Do dnia wyborów rady powiatu na kolejną kadencję oraz wyboru

zarządu powiatu zadania i kompetencje rady i zarządu przejmuje komisarz rządowy

ustanowiony przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego

do spraw administracji publicznej.

6. Organy powiatu ulegają rozwiązaniu z mocy prawa również w przypadkach

określonych w art. 197 ust. 1 pkt 4 oraz ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -

Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U.

Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz.

971).

7. W przypadku zmian w podziale terytorialnym państwa, których skutki określa

art. 197 ust. 3 i 5 ustawy, o której mowa w ust. 6, stosuje się odpowiednio przepisy

ust. 2-5 z uwzględnieniem zasady, że osobę, która w tym okresie pełni

funkcję organów powiatu, wyznacza się dla każdego z powiatów powstałych w

wyniku zmian w podziale terytorialnym państwa.

Art. 30.

1. Uchwała rady powiatu w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium jest

równoznaczna ze złożeniem wniosku o odwołanie zarządu, chyba że po zakończeniu

roku budżetowego zarząd powiatu został odwołany z innej przyczyny.

1a. Uchwałę w sprawie absolutorium rada powiatu podejmuje bezwzględną większością

głosów ustawowego składu rady powiatu.

2. Rada powiatu rozpoznaje sprawę odwołania zarządu z przyczyny, o której mowa

w ust. 1, na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od podjęcia

uchwały w sprawie nieudzielenia zarządowi absolutorium. Po zapoznaniu się z

opiniami, o których mowa w art. 16 ust. 3, oraz z uchwałą regionalnej izby obrachunkowej

w sprawie uchwały rady powiatu o nieudzieleniu zarządowi absolutorium,

rada powiatu może odwołać zarząd większością co najmniej 3/5 głosów

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 31.

1. Rada powiatu może odwołać starostę z innej przyczyny niż nieudzielenie absolutorium

jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego składu rady.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny

odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.

3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego

składu rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu

przeprowadza po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej

sesji po tej, na której zgłoszono wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż

po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie

starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów, kolejny wniosek o odwoła©

nie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od poprzedniego

głosowania.

4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio, równoznaczne

z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji

przez cały zarząd powiatu.

5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych

członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy

ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym.

Art. 31a.

1. W przypadku złożenia rezygnacji przez starostę jej przyjęcie następuje zwykłą

większością głosów.

2. W przypadku rezygnacji starosty rada powiatu na najbliższej sesji podejmuje

uchwałę o przyjęciu rezygnacji całego zarządu.

3. Niepodjęcie uchwały, o której mowa w ust. 2, jest równoznaczne z przyjęciem

rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym odbyła się sesja rady

powiatu, o której mowa w ust. 2.

Art. 31b.

1. W przypadku odwołania albo rezygnacji całego zarządu rada powiatu dokonuje

wyboru nowego zarządu w trybie, o którym mowa w art. 27, odpowiednio, w

ciągu 3 miesięcy od dnia odwołania albo od dnia przyjęcia rezygnacji. W przypadku

niedokonania wyboru nowego zarządu w terminie 3 miesięcy od dnia odwołania

albo od dnia przyjęcia rezygnacji, przepisy art. 29 stosuje się odpowiednio.

2. W przypadku odwołania członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym,

rada powiatu dokonuje wyboru nowego członka zarządu w terminie 1 miesiąca

od dnia odwołania.

3. Odwołany zarząd powiatu lub jego poszczególni członkowie pełnią dotychczasowe

obowiązki do czasu wyboru nowego zarządu lub poszczególnych jego

członków. Rada powiatu może zwolnić członka zarządu z tego obowiązku.

4. Przepis ust. 3 zdanie pierwsze stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia rezygnacji

przez cały zarząd.

Art. 31c.

1. W przypadku złożenia rezygnacji z członkostwa w zarządzie przez członka niebędącego

jego przewodniczącym, rada powiatu podejmuje uchwałę o przyjęciu

rezygnacji i zwolnieniu z pełnienia obowiązków członka zarządu zwykłą większością

głosów nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia złożenia rezygnacji.

2. Niepodjęcie przez radę powiatu uchwały w terminie, o którym mowa w ust. 1,

jest równoznaczne z przyjęciem rezygnacji z upływem ostatniego dnia miesiąca,

w którym powinna być podjęta uchwała.

3. W przypadku złożenia rezygnacji przez członka zarządu niebędącego jego przewodniczącym,

starosta obowiązany jest, najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia

przyjęcia rezygnacji lub upływu okresu, o którym mowa w ust. 2, przedstawić

radzie powiatu nową kandydaturę na członka zarządu.

Art. 32.

1. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania powiatu określone

przepisami prawa.

2. Do zadań zarządu powiatu należy w szczególności:

1) przygotowywanie projektów uchwał rady,

2) wykonywanie uchwał rady,

3) gospodarowanie mieniem powiatu,

4) wykonywanie budżetu powiatu,

5) zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

3. W realizacji zadań zarząd powiatu podlega wyłącznie radzie powiatu.

4. Organizację wewnętrzną oraz tryb pracy zarządu określa statut powiatu.

Art. 33.

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy starostwa powiatowego oraz jednostek

organizacyjnych powiatu, w tym powiatowego urzędu pracy.

Art. 33a.

1. Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawach

zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i

inspektoratów.

2. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych

służb, inspekcji i straży może tworzyć, przekształcać i likwidować wojewoda,

na wniosek starosty, zaopiniowany przez właściwego kierownika zespolonej

służby, inspekcji lub straży wojewódzkiej, chyba że przepisy odrębne stanowią

inaczej.

3. Jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 2, z wyjątkiem jednostek organizacyjnych

Policji, są powiatowymi jednostkami budżetowymi w rozumieniu

przepisów ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr

155, poz. 1014, z późn. zm.)1).

4. Szczególne warunki lub zasady powoływania, odwoływania oraz tryb zatrudniania

i zwalniania kierowników i pracowników powiatowych służb, inspekcji i

straży określają odrębne ustawy.

1) Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1999 r. Nr 38, poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz.

778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz.

1041, Nr 119, poz. 1251 i Nr 122, poz. 1315, z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499, Nr 88,

poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116, Nr 125, poz. 1368 i Nr 145, poz.

1623 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 156,

poz. 1300 i Nr 200, poz. 1685.

Art. 33b.

Powiatową administrację zespoloną stanowią:

1) starostwo powiatowe,

2) powiatowy urząd pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu,

3) jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników powiatowych

służb, inspekcji i straży.

Art. 34.

1. Starosta organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi

sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz.

1a. Starosta opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i

odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

1b. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej starosta działa na zasadach

określonych w odrębnych przepisach.

2. W sprawach nie cierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego,

zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących

spowodować znaczne straty materialne starosta podejmuje niezbędne

czynności należące do właściwości zarządu powiatu. Nie dotyczy to wydawania

przepisów porządkowych w przypadku, o którym mowa w art. 42 ust. 2.

3. Czynności, o których mowa w ust. 2, wymagają przedstawienia do zatwierdzenia

na najbliższym posiedzeniu zarządu powiatu.

Art. 35.

1. Organizację i zasady funkcjonowania starostwa powiatowego określa regulamin

organizacyjny uchwalony przez radę powiatu na wniosek zarządu powiatu.

2. Starosta jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym

pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu

oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

3. Starosta sprawując zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji

i straży:

1) powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą,

a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa

pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,

2) zatwierdza programy ich działania,

3) uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,

4) w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,

5) zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

Art. 36.

1. Organizację i zasady funkcjonowania jednostek organizacyjnych powiatu określają

regulaminy organizacyjne uchwalone przez zarząd powiatu, chyba że przepisy

odrębne stanowią inaczej.

2. Status prawny pracowników starostwa powiatowego i jednostek organizacyjnych

powiatu określa odrębna ustawa.

Art. 37.

1. Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na

wniosek starosty.

2. Sekretarz i skarbnik uczestniczą w pracach zarządu powiatu oraz mogą uczestniczyć

obradach rady powiatu i jej komisji z głosem doradczym.

Art. 38.

1. W indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do

właściwości powiatu decyzje wydaje starosta, chyba że przepisy szczególne

przewidują wydawanie decyzji przez zarząd powiatu.

2. Starosta może upoważnić wicestarostę, poszczególnych członków zarządu powiatu,

pracowników starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników

jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji,

o których mowa w ust. 1.

2a. Decyzje wydane przez zarząd powiatu z zakresu administracji publicznej podpisuje

starosta. W decyzji wymienia się imiona i nazwiska członków zarządu, którzy

brali udział w wydaniu decyzji.

3. Od decyzji, o których mowa w ust. 1 i 2, służy odwołanie do samorządowego kolegium

odwoławczego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art. 38a.

1. W celu realizacji zadań starosty w zakresie zwierzchnictwa nad powiatowymi

służbami, inspekcjami i strażami oraz zadań określonych w ustawach w zakresie

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, tworzy się komisję bezpieczeństwa

i porządku, zwaną dalej «komisją».

2. Do zadań komisji należy:

1) ocena zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie

powiatu,

2) opiniowanie pracy Policji i innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a

także jednostek organizacyjnych wykonujących na terenie powiatu zadania

z zakresu porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

3) przygotowywanie projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości

oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,

4) opiniowanie projektów innych programów współdziałania Policji i innych

powiatowych służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych wy©

konujących na terenie powiatu zadania z zakresu porządku publicznego i

bezpieczeństwa obywateli,

5) opiniowanie projektu budżetu powiatu - w zakresie, o którym mowa w pkt 1,

6) opiniowanie projektów aktów prawa miejscowego i innych dokumentów w

sprawach związanych z wykonywaniem zadań, o których mowa w pkt 1, 2 i

4,

7) opiniowanie, zleconych przez starostę, innych niż wymienione w pkt 2 i pkt

4-6 zagadnień dotyczących porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli.

3. Prezydent miasta na prawach powiatu i starosta powiatu graniczącego z takim

miastem mogą utworzyć, w drodze porozumienia, wspólną komisję dla miasta

na prawach powiatu oraz powiatu graniczącego z takim miastem. W takim przypadku

prezydent miasta i starosta współprzewodniczą komisji.

4. Porozumienie, o którym mowa w ust. 3, określa w szczególności:

1) tryb powoływania członków komisji, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4,

2) zasady pokrywania kosztów działania komisji oraz zwrotu członkom komisji

i osobom powołanym do udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych

w związku z udziałem w pracach komisji,

3) zasady obsługi administracyjno-biurowej komisji.

5. W skład komisji wchodzi:

1) starosta jako przewodniczący komisji,

2) dwóch radnych delegowanych przez radę powiatu,

3) trzy osoby powołane przez starostę spośród osób wyróżniających się wiedzą

o problemach będących przedmiotem prac komisji oraz cieszących się

wśród miejscowej społeczności osobistym autorytetem i zaufaniem publicznym,

w szczególności przedstawicieli samorządów gminnych, organizacji

pozarządowych, pracowników oświaty, a także instytucji zajmujących się

zwalczaniem zjawisk patologii społecznych i zapobieganiem bezrobociu,

4) dwóch przedstawicieli delegowanych przez komendanta powiatowego

(miejskiego) Policji, a w przypadku m.st. Warszawy delegowanych przez

Komendanta Stołecznego Policji.

6. W pracach komisji uczestniczy także prokurator wskazany przez właściwego

prokuratora okręgowego.

7. Starosta może powołać do udziału w pracach komisji funkcjonariuszy i pracowników

innych niż Policja powiatowych służb, inspekcji i straży oraz pracowników

innych organów administracji publicznej wykonujących zadania z zakresu

porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu.

8. Funkcjonariusze i pracownicy, o których mowa w ust. 7, uczestniczą w pracach

komisji z głosem doradczym.

9. Kadencja komisji trwa 3 lata.

10. Odwołanie członka komisji przed upływem kadencji przez organ, który go powołał

lub delegował, jest możliwe jedynie z ważnych powodów, które podaje się

na piśmie. Członkostwo w komisji radnego delegowanego przez radę powiatu

ustaje zawsze z wygaśnięciem jego mandatu.

11. W przypadku śmierci, odwołania lub rezygnacji członka komisji przed upływem

kadencji, organ, który go powołał lub delegował, powołuje lub deleguje nowego

członka komisji na okres pozostały do upływu kadencji poprzedniego członka.

Art. 38b.

1. Przewodniczący komisji, w celu wykonania zadań komisji, może żądać od Policji

oraz innych powiatowych służb, inspekcji i straży, a także od powiatowych i

gminnych jednostek organizacyjnych wykonujących zadania z zakresu porządku

publicznego i bezpieczeństwa obywateli, dokumentów i informacji o ich pracy, z

wyjątkiem akt personalnych pracowników i funkcjonariuszy, materiałów operacyjno-

rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych oraz akt w indywidualnych

sprawach administracyjnych.

2. Komisja przy wykonywaniu swoich zadań może współpracować z samorządami

gmin z terenu powiatu, a także ze stowarzyszeniami, fundacjami, kościołami i

związkami wyznaniowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami.

3. Nie później niż do końca stycznia następnego roku kalendarzowego starosta

składa radzie powiatu sprawozdanie z działalności komisji za rok ubiegły.

Sprawozdanie starosty ogłasza się w wojewódzkim dzienniku urzędowym.

Art. 38c.

1. Koszty działania komisji pokrywa się ze środków własnych budżetu powiatu.

Rada powiatu określi zasady zwrotu członkom komisji i osobom powołanym do

udziału w jej pracach wydatków rzeczywiście poniesionych w związku z udziałem

w pracach komisji, stosując odpowiednio przepisy o zwrocie kosztów podróży

służbowych dla radnych powiatu.

2. Obsługę administracyjno-biurową komisji zapewnia starostwo.

Art. 39.

Prezes Rady Ministrów ustala, w drodze rozporządzenia, instrukcję kancelaryjną dla

organów powiatu, określającą zasady i tryb wykonywania czynności kancelaryjnych

w starostwach powiatowych w celu zapewnienia jednolitego sposobu tworzenia,

ewidencjonowania i przechowywania dokumentów oraz ochrony przed ich uszkodzeniem,

zniszczeniem lub utratą.

Rozdział 4

Akty prawa miejscowego stanowione przez powiat

Art. 40.

1. Na podstawie i w granicach upoważnień zawartych w ustawach rada powiatu

stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze powiatu.

2. Akty prawa miejscowego stanowione są w szczególności w sprawach:

1) wymagających uregulowania w statucie,

2) porządkowych, o których mowa w art. 41,

3) szczególnego trybu zarządzania mieniem powiatu,

4) zasad i trybu korzystania z powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności

publicznej.

Art. 41.

1. W zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach lub innych przepisach powszechnie

obowiązujących, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, rada

powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne

do ochrony życia, zdrowia lub mienia obywateli, ochrony środowiska naturalnego

albo do zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego, o

ile przyczyny te występują na obszarze więcej niż jednej gminy.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 1, mogą przewidywać

za ich naruszenie kary grzywny wymierzane w trybie i na zasadach określonych

w prawie o wykroczeniach.

Art. 42.

1. Akty prawa miejscowego powiatu stanowi rada powiatu w formie uchwały, jeżeli

ustawa upoważniająca do wydania aktu nie stanowi inaczej.

2. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w art. 41, w przypadkach nie

cierpiących zwłoki, może wydać zarząd.

3. Powiatowe przepisy porządkowe, o których mowa w ust. 2, podlegają zatwierdzeniu

na najbliższej sesji rady powiatu. Tracą one moc w razie nieprzedłożenia

ich do zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia. Termin utraty mocy obowiązującej

określa rada powiatu.

4. Starosta przesyła przepisy porządkowe do wiadomości organom wykonawczym

gmin położonych na obszarze powiatu i starostom sąsiednich powiatów następnego

dnia po ich ustanowieniu.

Art. 43.

2. Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący

rady powiatu i kieruje do publikacji.

Art. 44.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego

dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów

normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. Nr 62, poz. 718 i z 2001

r. Nr 46, poz. 499).

ust. 1, 3 i 4 w art. 43

skreślone

Rozdział 5

Mienie powiatu

Art. 45. (skreślony).

Art. 46.

1. Mieniem powiatu jest własność i inne prawa majątkowe nabyte przez powiat lub

inne powiatowe osoby prawne.

2. Powiatowymi osobami prawnymi, poza powiatem, są samorządowe jednostki organizacyjne,

którym ustawy przyznają wprost taki status, oraz te osoby prawne,

które mogą być tworzone na podstawie odrębnych ustaw wyłącznie przez powiat.

3. Powiat jest w stosunkach cywilnoprawnych podmiotem praw i obowiązków, które

dotyczą mienia powiatu nienależącego do innych powiatowych osób prawnych.

Art. 47.

1. Nabycie mienia przez powiat następuje:

1) na podstawie odrębnej ustawy, z zastrzeżeniem, że nie stanowi ono mienia

jakiejkolwiek gminy,

2) przez przekazanie w związku z utworzeniem lub zmianą granic powiatu w

trybie art. 3; przekazanie mienia następuje w drodze porozumienia zainteresowanych

powiatów, a w razie braku porozumienia - decyzją Prezesa Rady

Ministrów, podjętą na wniosek ministra właściwego do spraw administracji

publicznej,

3) w wyniku przejęcia od Skarbu Państwa na podstawie porozumienia, z wyłączeniem

mienia przeznaczonego na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych

oraz realizację programu powszechnego uwłaszczenia,

4) przez inne czynności prawne,

5) w innych przypadkach określonych odrębnymi przepisami.

2. Rada Ministrów, w drodze rozporządzenia, określi:

1) tryb przekazywania mienia przez Skarb Państwa powiatom, z uwzględnieniem

potrzeb w zakresie wykonywania zadań powiatów,

2) kategorie mienia wyłączonego z przekazywania powiatom, przeznaczonego

na zaspokojenie roszczeń reprywatyzacyjnych oraz realizację programu

powszechnego uwłaszczenia.

Art. 48.

1. Oświadczenie woli w sprawach majątkowych w imieniu powiatu składają dwaj

członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i osoba upoważniona przez zarząd.

2. Zarząd może upoważnić pracowników starostwa, kierowników powiatowych

służb, inspekcji i straży oraz jednostek organizacyjnych powiatu do składania

oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu.

3. Jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań majątkowych,

do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika powiatu lub osoby

przez niego upoważnionej.

4. Skarbnik powiatu, który odmówił kontrasygnaty, ma jednak obowiązek jej dokonania

na pisemne polecenie starosty, przy równoczesnym powiadomieniu o tym

rady powiatu i regionalnej izby obrachunkowej.

Art. 49.

Powiat nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania innych powiatowych osób

prawnych, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Inne powiatowe osoby

prawne nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania powiatu.

Art. 50.

Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością.

Rozdział 6

Finanse powiatu

Art. 51.

1. Powiat samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie budżetu powiatu.

2. Budżet powiatu jest planem finansowym obejmującym dochody i wydatki powiatu.

3. Budżet powiatu jest uchwalany przez radę powiatu na rok kalendarzowy, zwany

dalej „rokiem budżetowym”.

Art. 52.

Zamieszczenie w budżecie powiatu wydatków na określone cele nie stanowi podstawy

zobowiązań wobec osób trzecich oraz roszczeń osób trzecich wobec powiatu.

Art. 53.

Rada powiatu określa tryb prac nad projektem uchwały budżetowej, ustalając w

szczególności:

1) obowiązki jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji

i straży w toku prac nad projektem budżetu powiatu,

2) wymaganą przez radę powiatu szczegółowość projektu, z zastrzeżeniem, że

szczegółowość ta nie może być mniejsza niż określona w odrębnych przepisach,

3) wymagane materiały informacyjne, które zarząd powiatu powinien przedstawić

radzie powiatu wraz z projektem uchwały budżetowej,

4) terminy obowiązujące w toku prac nad projektem budżetu powiatu.

Art. 54.

1. Uchwała budżetowa powiatu powinna być uchwalona przed rozpoczęciem roku

budżetowego.

2. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie wskazanym w ust. 1, do czasu

uchwalenia budżetu przez radę powiatu, nie później jednak niż do dnia 31 marca

roku budżetowego, podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu przedłożony

radzie powiatu.

3. W przypadku nieuchwalenia budżetu w terminie, o którym mowa w ust. 2, regionalna

izba obrachunkowa ustala budżet powiatu najpóźniej do dnia 30 kwietnia

roku budżetowego. Do dnia ustalenia budżetu przez regionalną izbę obrachunkową

podstawą gospodarki budżetowej jest projekt budżetu, o którym mowa

w ust. 2.

4. W przypadku gdy dochody i wydatki państwa określa ustawa o prowizorium budżetowym,

rada powiatu może uchwalić prowizorium budżetowe powiatu na

okres objęty prowizorium budżetowym państwa.

5. Uchwałę budżetową powiatu lub uchwałę, o której mowa w ust. 4, starosta

przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

Art. 55.

1. Opracowywanie i przedstawianie do uchwalenia projektu budżetu powiatu, a

także inicjatywa w sprawie zmian tego budżetu, należą do wyłącznej kompetencji

zarządu powiatu.

2. Zarząd powiatu przygotowuje i przedstawia radzie powiatu, nie później niż do

dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy:

1) projekt budżetu powiatu uwzględniający zasady ustawy z dnia 26 listopada

1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014, z 1999 r. Nr 38,

poz. 360, Nr 49, poz. 485, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr

6, poz. 69, Nr 12, poz. 136, Nr 48, poz. 550, Nr 95, poz. 1041, Nr 119, poz.

1251 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 45, poz. 497, Nr 46, poz. 499,

Nr 88, poz. 961, Nr 98, poz. 1070, Nr 100, poz. 1082, Nr 102, poz. 1116 i

Nr 125, poz. 1368) oraz ustalenia rady powiatu, o których mowa w art. 53

pkt 1, 2 i 4,

2) materiały informacyjne, o których mowa w art. 53 pkt 3.

3. Bez zgody zarządu powiatu rada powiatu nie może wprowadzić w projekcie budżetu

powiatu zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących

pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów

bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Art. 56.

1. Dochodami powiatu są:

1) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości

określonej odrębną ustawą,

2) subwencje z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiat,

3) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania realizowane przez powiatowe

służby, inspekcje i straże,

4) dochody powiatowych jednostek budżetowych oraz wpłaty innych powiatowych

jednostek organizacyjnych,

5) dochody z majątku powiatu,

6) odsetki za nieterminowe przekazywanie udziałów, dotacji i subwencji, o

których mowa w pkt 1-3.

2. Dochodami powiatu mogą być:

1) subwencja wyrównawcza z budżetu państwa,

2) dotacje celowe z budżetu państwa przekazywane na wykonanie czynności, o

których mowa w art. 7 ust. 1,

3) dotacje z państwowych funduszów celowych,

4) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z organami

administracji rządowej,

5) dotacje celowe z budżetu województwa na zadania z zakresu samorządu województwa

wykonywane przez powiat na mocy porozumień zawartych z

województwem,

6) spadki, zapisy i darowizny,

7) odsetki od środków finansowych powiatu gromadzonych na rachunkach

bankowych,

8) odsetki i dywidendy od wniesionego kapitału,

9) inne wpływy uzyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

3. Przekazywanie powiatowi, w drodze ustawy, nowych zadań wymaga zapewnienia

środków finansowych koniecznych na ich realizację w postaci zwiększenia

dochodów.

Art. 57.

1. Subwencje dla powiatów ustalane są według zobiektywizowanych kryteriów

określonych w odrębnej ustawie.

2. Zasady ustalania kwot subwencji dla powiatów oraz ich rozdziału między powiaty

określa odrębna ustawa.

Art. 58.

Wysokość kwoty subwencji wyrównawczej oraz zasady i kryteria jej rozdziału określa

odrębna ustawa.

Art. 59.

1. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu powiatu stanowi nadwyżkę lub

niedobór budżetu powiatu.

2. Uchwała budżetowa powiatu określa przeznaczenie nadwyżki lub źródła pokrycia

niedoboru budżetu powiatu.

3. Zasady zaciągania przez organy powiatu kredytów i pożyczek na pokrywanie

występujących w ciągu roku budżetowego niedoborów lub na sfinansowanie

wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych rocznych dochodach

określa odrębna ustawa.

4. Zasady emisji obligacji powiatowych określa odrębna ustawa.

Art. 60.

1. Za prawidłowe wykonanie budżetu powiatu odpowiada zarząd powiatu.

2. Zarządowi powiatu przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej

kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radę

powiatu,

2) emitowania papierów wartościowych, w ramach upoważnień udzielonych

przez radę powiatu,

3) dokonywania wydatków budżetowych,

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie powiatu,

5) dysponowania rezerwą budżetu powiatu,

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Art. 61.

Gospodarka środkami finansowymi znajdującymi się w dyspozycji powiatu jest jawna.

Wymóg jawności jest spełniany w szczególności przez:

1) jawność debaty budżetowej,

2) opublikowanie uchwały budżetowej oraz sprawozdań z wykonania budżetu

powiatu,

3) przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu

powiatu,

4) ujawnienie sprawozdania zarządu z działań, o których mowa w art. 60 ust. 2

pkt 1 i 2.

Art. 62. (skreślony).

Art. 63.

Dyspozycja środkami pieniężnymi powiatu jest oddzielona od jej kasowego wykonania.

Art. 64.

1. Kontrolę gospodarki finansowej powiatu sprawuje regionalna izba obrachunkowa.

2. Z zastrzeżeniem przepisów tego rozdziału do trybu uchwalania budżetu oraz gospodarki

finansowej powiatu stosuje się przepisy odrębnej ustawy.

Rozdział 7

Związki, stowarzyszenia i porozumienia powiatów

Art. 65.

1. W celu wspólnego wykonywania zadań publicznych, w tym wydawania decyzji

w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, powiaty mogą

tworzyć związki z innymi powiatami.

2. Uchwały o utworzeniu związku, przystąpieniu do związku lub wystąpieniu ze

związku podejmują rady zainteresowanych powiatów.

3. Prawa i obowiązki powiatów uczestniczących w związku związane z wykonywaniem

zadań przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia

statutu związku.

4. Do związków powiatów stosuje się odpowiednio art. 38.

Art. 66.

1. Związek wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność.

2. Związek ma osobowość prawną.

Art. 67.

1. Utworzenie związku wymaga przyjęcia jego statutu przez rady zainteresowanych

powiatów bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady powiatu.

2. Statut związku powinien określać:

1) nazwę i siedzibę związku,

2) członków i czas trwania związku,

3) zadania związku,

4) organy związku, ich strukturę, zakres i tryb działania,

5) zasady korzystania z obiektów i urządzeń związku,

6) zasady udziału w kosztach wspólnej działalności, zyskach i pokrywania strat

związku,

7) zasady przystępowania i występowania członków oraz zasady rozliczeń majątkowych,

8) zasady likwidacji związku,

9) tryb wprowadzania zmian w statucie związku,

10) inne zasady określające współdziałanie.

Art. 68.

1. Rejestr związków prowadzi minister właściwy do spraw administracji publicznej.

2. Związek nabywa osobowość prawną po zarejestrowaniu, z dniem ogłoszenia statutu.

3. Na decyzję o odmowie wpisania do rejestru przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

4. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,

sposób prowadzenia rejestru związków powiatów oraz ogłaszania statutów

związków, uwzględniając dokumentację niezbędną do wpisania związku do

rejestru, dane podlegające wpisowi oraz sposób wykonywania zmian wpisów w

rejestrze.

Art. 69.

1. Organem stanowiącym i kontrolnym związku jest zgromadzenie związku, zwane

dalej „zgromadzeniem”.

2. W skład zgromadzenia wchodzi po dwóch reprezentantów powiatów uczestniczących

w związku. Zasady reprezentacji powiatu w związku określa rada powiatu.

Art. 70.

1. Uchwały zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów statutowej

liczby członków zgromadzenia.

2. Członek zgromadzenia może wnieść pisemny sprzeciw wraz z uzasadnieniem w

stosunku do uchwały zgromadzenia w ciągu 7 dni od dnia jej podjęcia.

3. Wniesienie sprzeciwu wstrzymuje wykonanie uchwały i wymaga ponownego

rozpatrzenia sprawy.

4. Sprzeciwu nie można zgłosić wobec uchwały podjętej w wyniku ponownego

rozpatrzenia sprawy.

Art. 71.

1. Organem wykonawczym związku jest zarząd.

2. Zarząd związku jest powoływany i odwoływany przez zgromadzenie spośród

członków zgromadzenia.

3. O ile statut tak stanowi, dopuszczalny jest wybór członków zarządu spoza członków

zgromadzenia w liczbie nie przekraczającej 1/3 składu zarządu związku.

Art. 72.

1. Do gospodarki finansowej związku powiatów stosuje się odpowiednio przepisy o

gospodarce finansowej powiatu.

2. Plan finansowy związku uchwala zgromadzenie związku.

Art. 73.

1. Powiaty mogą zawierać porozumienia w sprawie powierzenia jednemu z nich

prowadzenia zadań publicznych.

2. W zakresie nieuregulowanym treścią porozumienia do porozumień, o których

mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące związków powiatów.

Art. 74.

Miasto na prawach powiatu może tworzyć związki i zawierać porozumienia komunalne

z gminami.

Art. 75.

1. Powiaty mogą tworzyć stowarzyszenia, w tym również z gminami i województwami.

2. Do stowarzyszeń, o których mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio przepisy

ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2001 r.

Nr 79, poz. 855), z tym że dla założenia stowarzyszenia wymaganych jest co

najmniej 3 założycieli.

Art. 75a.

Zasady przystępowania powiatu do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych

i regionalnych określają odrębne przepisy.

Rozdział 8

Nadzór nad działalnością powiatu

Art. 76.

1. Nadzór nad działalnością powiatu sprawuje Prezes Rady Ministrów oraz wojewoda,

a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa.

2. Organy nadzoru mogą wkraczać w działalność powiatu tylko w przypadkach

określonych ustawami.

3. Nadzór nad związkiem powiatów sprawuje wojewoda właściwy dla siedziby

związku.

Art. 77.

Nadzór nad wykonywaniem zadań powiatu sprawowany jest na podstawie kryterium

zgodności z prawem.

Art. 77a.

Organy nadzoru mają prawo żądania informacji i danych dotyczących organizacji i

funkcjonowania powiatu, niezbędnych do wykonywania przysługujących im uprawnień

nadzorczych.

Art. 77b.

1. Jeżeli prawo uzależnia ważność rozstrzygnięcia organu powiatu od jego zatwierdzenia,

uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ, zajęcie stanowiska

przez ten organ powinno nastąpić nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia

tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1, wynosi 30 dni, jeżeli zatwierdzenie, uzgodnienie

lub zaopiniowanie wymagane jest od organu stanowiącego jednostki samorządu

terytorialnego.

3. Jeżeli organ, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie zajmie stanowiska w sprawie, rozstrzygnięcie

uważa się za przyjęte w brzmieniu przedłożonym przez powiat, z

upływem terminu określonego w ust. 1 lub 2.

4. Do zatwierdzania, uzgadniania lub opiniowania przez organy powiatu rozstrzygnięć

innych organów przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.

Art. 78.

1. Starosta zobowiązany jest do przedłożenia wojewodzie uchwał rady w ciągu 7

dni od dnia ich podjęcia. Uchwały organów powiatu w sprawie wydania przepisów

porządkowych podlegają przekazaniu w ciągu dwóch dni od ich podjęcia.

2. Starosta przedkłada regionalnej izbie obrachunkowej, na zasadach określonych

w ust. 1, uchwałę budżetową, uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu oraz

inne uchwały objęte zakresem nadzoru izby.

Art. 79.

1. Uchwała organu powiatu sprzeczna z prawem jest nieważna. O nieważności

uchwały w całości lub w części orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym

niż 30 dni od dnia jej doręczenia organowi nadzoru.

2. Organ nadzoru, wszczynając postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności

uchwały lub w toku tego postępowania, może wstrzymać wykonanie uchwały.

2a. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego

do sądu administracyjnego.

3. Rozstrzygnięcie nadzorcze powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne

oraz pouczenie o dopuszczalności wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

4. W przypadku nieistotnego naruszenia prawa organ nadzoru nie stwierdza nieważności

uchwały, ograniczając się do wskazania, iż uchwałę wydano z naruszeniem

prawa.

5. Przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

Art. 80.

1. Stwierdzenie przez organ nadzoru nieważności uchwały organu powiatu

wstrzymuje jej wykonanie z mocy prawa w zakresie objętym stwierdzeniem

nieważności, z dniem doręczenia rozstrzygnięcia nadzorczego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do uchwały o zaskarżeniu rozstrzygnięcia nadzorczego

do sądu administracyjnego.

Art. 80a.

W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd

administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia

skargi do sądu.

Art. 81.

1. Po upływie terminu, o którym mowa w art. 79 ust. 1, organ nadzoru nie może we

własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu powiatu. W tym

przypadku organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wydanie postanowienia o wstrzymaniu

wykonania uchwały należy do sądu.

Art. 82.

1. Nie stwierdza się nieważności uchwały organu powiatu po upływie 1 roku od

dnia jej podjęcia, chyba że uchybiono obowiązkowi przedłożenia uchwały w

terminie, o którym mowa w art. 78 ust. 1, albo jeżeli uchwała jest aktem prawa

miejscowego.

2. Jeżeli nie stwierdzono nieważności uchwały z powodu upływu terminu określonego

w ust. 1, a istnieją przesłanki stwierdzenia nieważności, sąd administracyj©

ny orzeka niezgodności uchwały z prawem. Uchwała taka traci moc prawną z

dniem orzeczenia o jej niezgodności z prawem. Przepisy Kodeksu postępowania

administracyjnego co do skutków takiego orzeczenia stosuje się odpowiednio.

Art. 83.

1. W razie powtarzającego się naruszenia przez radę powiatu Konstytucji lub

ustaw, Sejm, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, może w drodze uchwały

rozwiązać radę powiatu. Rozwiązanie rady równoznaczne jest z rozwiązaniem

wszystkich organów powiatu. Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego

do spraw administracji publicznej wyznacza wówczas osobę, która do

czasu wyborów nowych organów powiatu pełni funkcję tych organów.

2. Jeżeli powtarzającego się naruszenia Konstytucji lub ustaw dopuszcza się zarząd

powiatu, wojewoda wzywa radę powiatu do zastosowania niezbędnych środków,

a jeżeli wezwanie to nie odnosi skutku - za pośrednictwem ministra właściwego

do spraw administracji publicznej - występuje z wnioskiem do Prezesa Rady

Ministrów o rozwiązanie zarządu powiatu. W razie rozwiązania zarządu, do czasu

wyboru nowego zarządu, funkcję zarządu pełni osoba wyznaczona przez Prezesa

Rady Ministrów.

Art. 84.

1. W razie nierokującego nadziei na szybką poprawę i przedłużającego się braku

skuteczności w wykonywaniu zadań publicznych przez organy powiatu, Prezes

Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej,

może zawiesić organy powiatu i ustanowić zarząd komisaryczny na

okres do 2 lat, nie dłużej jednak niż do wyboru zarządu przez radę kolejnej kadencji.

2. Ustanowienie zarządu komisarycznego może nastąpić po uprzednim przedstawieniu

zarzutów organom powiatu i wezwaniu ich do niezwłocznego przedłożenia

programu poprawy sytuacji.

3. Komisarza rządowego powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek wojewody

zgłoszony za pośrednictwem ministra właściwego do spraw administracji publicznej.

4. Komisarz rządowy przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów powiatu

z dniem powołania.

Art. 85.

1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące powiatu, w tym rozstrzygnięcia,

o których mowa w art. 83 ust. 2 i art. 84 ust. 1, a także stanowisko zajęte w trybie

art. 77b, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności

z prawem, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do rozstrzygnięć dotyczących organów

związków i porozumień powiatów.

3. Do złożenia skargi uprawniony jest powiat lub związek powiatów, którego interes

prawny, uprawnienie albo kompetencja zostały naruszone. Podstawą do

wniesienia skargi jest uchwała organu, który podjął uchwałę lub którego dotyczy

rozstrzygnięcie nadzorcze.

3a. Do złożenia skargi na rozstrzygnięcie organu nadzorczego, dotyczące uchwały

rady powiatu, doręczone po upływie kadencji rady, uprawniona jest rada powiatu

następnej kadencji w terminie 30 dni od dnia wyboru przewodniczącego rady.

4. Do postępowania w sprawach, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje się odpowiednio

przepisy o zaskarżaniu do sądu administracyjnego decyzji w indywidualnych

sprawach z zakresu administracji publicznej.

5. Rozstrzygnięcia nadzorcze stają się prawomocne z upływem terminu do wniesienia

skargi albo z dniem oddalenia lub odrzucenia skargi przez sąd.

Art. 85a.

1. Jeżeli właściwy organ powiatu, wbrew obowiązkowi wynikającemu z przepisów

art. 190 ust. 2 i 6 i art. 194 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 29 ust. 6, oraz art.

5 ust. 2, 3 i 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia

działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w zakresie

dotyczącym odpowiednio wygaśnięcia mandatu radnego, obsadzenia mandatu

radnego, odwołania ze stanowiska albo rozwiązania umowy o pracę z członkiem

zarządu powiatu, sekretarzem powiatu, skarbnikiem powiatu, kierownikiem jednostki

organizacyjnej powiatu i osobą zarządzającą lub członkiem organu zarządzającego

powiatową osobą prawną, nie podejmuje uchwały, nie odwołuje ze

stanowiska albo nie rozwiązuje umowy o pracę, wojewoda wzywa organ powiatu

do podjęcia odpowiedniego aktu w terminie 30 dni.

2. W razie bezskutecznego upływu terminu określonego w ust. 1, wojewoda, po

powiadomieniu ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wydaje

zarządzenie zastępcze.

3. Przepisy art. 85 stosuje się odpowiednio.

Art. 86.

Postępowanie sądowe, o którym mowa w artykułach poprzedzających, jest wolne od

opłat sądowych.

Art. 87.

1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone uchwałą podjętą

przez organ powiatu w sprawie z zakresu administracji publicznej, może, po

bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia, zaskarżyć uchwałę do sądu

administracyjnego.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i

skargę oddalił.

3. Skargę na uchwałę, o której mowa w ust. 1, można wnieść do sądu administracyjnego

w imieniu własnym lub reprezentując grupę mieszkańców powiatu, którzy

na to wyrażą pisemną zgodę.

4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach

załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Art. 88.

1. Przepisy art. 87 stosuje się odpowiednio, gdy organ powiatu nie wykonuje czynności

nakazanych prawem albo przez podejmowane czynności prawne lub faktyczne

narusza prawa osób trzecich.

2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazać

organowi nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego, na

koszt i ryzyko powiatu.

Art. 89.

Przepisów tego rozdziału nie stosuje się do decyzji indywidualnych w sprawach z

zakresu administracji publicznej, wydawanych przez organy powiatów oraz związki

powiatów. Kontrolę instancyjną w tym zakresie oraz nadzór pozainstancyjny, a także

kontrolę sprawowaną przez sąd określają odrębne przepisy.

Art. 90.

Przepisy tego rozdziału mają zastosowanie również do związków i porozumień, o

których mowa w ustawie.

Art. 90a.

W sprawach, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie stosuje się przepisów art.

52 § 3 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami

administracyjnymi (Dz.U. Nr 153, poz. 1270).

Rozdział 9

Miasta na prawach powiatu

Art. 91.

Prawa powiatu przysługują miastom, które w dniu 31 grudnia 1998 r. liczyły więcej

niż 100 000 mieszkańców, a także miastom, które z tym dniem przestały być siedzibami

wojewodów, chyba że na wniosek właściwej rady miejskiej odstąpiono od

nadania miastu praw powiatu, oraz tym, którym nadano status miasta na prawach

powiatu, przy dokonywaniu pierwszego podziału administracyjnego kraju na powiaty.

Art. 92.

1. Funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu sprawuje:

1) rada miasta,

2) prezydent miasta.

2. Miasto na prawach powiatu jest gminą wykonującą zadania powiatu na zasadach

określonych w tej ustawie.

3. Ustrój i działanie organów miasta na prawach powiatu, w tym nazwę, skład, liczebność

oraz ich powoływanie i odwoływanie, a także zasady sprawowania

nadzoru określa ustawa o samorządzie gminnym.

Rozdział 10

Przepis końcowy

Art. 93.

Ustawa wchodzi w życie w terminie i na zasadach określonych w odrębnej ustawie, z

wyjątkiem przepisu art. 3, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia ustawy.

 

 
informacje udostępnił:Anna Mrozowicz
data udostępnienia: 2003-08-05 14:05:58
ostatnia modyfikacja: Anna Mrozowicz 2007-03-27 09:35:05 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 ustawa
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 163872