szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Budżet Powiatu:
Budżet 2006 r.
poka wszystkie dokumenty

Informacja z wykonania budżetu powiatu za rok 2005

została umieszczona w załączniku


Wykonanie budżetu powiatu za I kwartał 2006

zostało umieszczone w załączniku

 


UCHWAŁA BUDŻETOWA NA 2006 ROK

POWIATU KROŚNIEŃSKIEGO

Nr XXVI/ 206 /2005

z dnia 28 grudnia 2005

 

          Na podstawie art. 12 pkt 5, pkt 8 lit. d i pkt 9 ustawy z dnia  5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze  zm.) oraz art. 109 ust. 2 pkt 1, art.110 ust. 1 i 2, art. 116 ust. 1, art. 124 ust. 1 pkt 1,2,3,4,4a,5,6,7,9,10 i ust. 2, art. 128 ust. 2 pkt 1  i art. 134 ust. 3 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)  uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu powiatu w wysokości 33.742.504 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

        2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:

1)   udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatników tego podatku, zamieszkałych na obszarze powiatu w kwocie 4.322.378 zł,

2)   udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych,  podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu w kwocie 120.000 zł,

3)   subwencję ogólną w kwocie 18.039.218 zł,

4)   dochody jednostek budżetowych w kwocie 2.054.700 zł,

5)   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  zadania bieżące  z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  w kwocie 5.287.550 zł,

6)   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa  na  inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu  administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat  w kwocie 990.000 zł,

7)   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 21.457 zł,

8)   dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących  zadań własnych powiatu w kwocie 1.534.080 zł,

9)   dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 48.630 zł,

10)      dotacje celowe otrzymane przez powiat od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie   272.221 zł,

11)      odsetki od środków finansowych powiatu w kwocie 150.000 zł,

12)      dochody z majątku powiatu w kwocie 355.089 zł,

13)      dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 55.775 zł,

14)      środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 111.500 zł,

15)      pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 123.300 zł,

16)      środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie koszów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy w kwocie 256.606 zł.

 

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu powiatu w kwocie 42.240.216 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

2.     Wydatki, o których mowa w ust. 1 przeznacza się na:

1)     wydatki bieżące – kwota 34.474.455 zł w tym na:

a)     wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – kwota 20.508.251 zł,

b)    dotacje – kwota 1.154.768 zł,

c)     wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego – kwota 23.000 zł,

d)    wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego – kwota 1.025.000 zł,

2)     wydatki majątkowe –  kwota 7.765.761 zł.

 

§ 3.1. Przychody budżetu w kwocie 8.503.332 zł stanowią:

1)     pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 2.190.681 zł,

2)    pożyczki i kredyty w kwocie 6.312.651 zł.

2. Rozchody budżetu w kwocie 5.620 zł przeznacza się na spłatę pożyczki.

3.Deficyt budżetu wynosi 8.497.712 zł i zostanie pokryty pożyczkami i kredytami bankowymi.

4.Ustala się zestawienie przychodów i rozchodów budżetu powiatu, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Tworzy się rezerwy ogólną i celową w kwocie 800.000 zł w następującym układzie:

1)     rezerwa ogólna – kwota 200.000 zł,

2)     rezerwa celowa – kwota 600.000 zł z przeznaczeniem na remonty i modernizacje budynków w podległych jednostkach oświatowych.

 

§ 5.Ustala się limit wydatków budżetowych na Wieloletni program inwestycyjny na lata 2006 – 2008, jak w załączniku nr 4 do uchwały.

 

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, jak w załączniku nr 5 do uchwały.

 

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych, jak w załączniku nr 6 do uchwały.

 

§ 8.  Ustala się plan przychodów i wydatków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak w załączniku nr 7 do uchwały.

 

§ 9. Ustala się plan przychodów i wydatków Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, jak w załączniku nr 8 do uchwały.

 

§ 10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych powiatowi ustawami, jak w załączniku nr 9 do uchwały.

 

§ 11. Ustala się dotacje na realizację porozumień zawartych przez powiat, jak w załączniku nr 10 do uchwały.

 

§ 12. Upoważnia się Zarząd Powiatu do:

1)     dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2)     lokowania wolnych środków  budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu powiatu,

3)     zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w  roku budżetowym do kwoty 500.000 zł,

4)     samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 4.000.000 zł.

 

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

 

 

 

 
informacje udostępnił:Marcin Jakubczak
data udostępnienia: 2005-03-07 09:32:49
ostatnia modyfikacja: Marcin Jakubczak 2009-02-20 11:07:47 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 wykaz udzielonej pomocy publicznej w 2005 roku
 sprawozdanie za rok 2005 - II
 sprawozdanie za rok 2005 - I
 Wykonanie budżetu za I kwartał 2006
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 163872