szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Poradnik interesanta:
Wydział Budownictwa, Ochrony Środowiska i Rolnictwa
poka wszystkie dokumenty

Naczelnik Wydziału Zenon Pilarczyk

 


 

* wydanie pozwolenia na budowę/ rozbiórkę

* wydawanie decyzji o zmianie pozwolenia na budowę

* wydawanie decyzji o przeniesieniu pozwolenia na budowę

* przyjmowanie zgłoszeń o zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego

* wydawanie zaświadczeń o samodzielności lokalu mieszkalnego

* przyjmowanie zgłoszeń budowy lub wykonania robót budowlanych
    niewymagających uzyskania pozwolenia  na budowę

* przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inżynierskich dla:  określenia   
   warunków geologicznych dla potrzeb zagospodarowania przestrzennego; 
   ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów   
   budowlanych;   magazynowania  i składowania na powierzchni substancji
   oraz odpadów

* przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla określenia warunków
   hydrogeologicznych w związku z: projektowaniem odwodnień budowlanych
   otworami wiertniczymi o przewidywanej wydajności nie przekraczającej
   50 m3/h; projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody
   podziemne; magazynowaniem i składowaniem na powierzchni substancji
   oraz odpadów

* przyjmowanie dokumentacji hydrogeologicznych dla ustalenia zasobów
   eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych do 50 m3/h 

* przyjmowanie zgłoszenia instalacji mogącej negatywnie oddziaływać na
   środowisko, z której emisja nie wymaga pozwolenia

* rejestracja łodzi służących do połowu ryb

* udostępnianie informacji geologicznych do których prawa przysługują
   Skarbowi Państwa, a które będą wykorzystywane w działalności 
   prowadzonej w zakresie regulowanym ustawą Prawo geologiczne
   i górnicze

* udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie zgodnie z art. 8 i 9 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku

* udzielanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie wydobywania
   ze złóż kopalin pospolitych dla obszaru zamierzonej działalności nie
   przekraczającym 2 ha  i projektowanym wydobyciu nie przekraczającym
   20 000 m3 w roku kalendarzowym bez użycia materiałów wybuchowych

* ustalanie linii brzegu

* ustanawianie stref ochronnych dla urządzeń pomiarowych służb
   państwowych - hydrologiczno - meteorologicznej i hydrogeologicznej

* ustanawianie stref ochronnych ujęć wody w przypadkach, gdy strefy te
   obejmują wyłącznie teren ochrony bezpośredniej

* wydawanie decyzji na rekultywację gruntów

* wydawanie decyzji na zamknięcie składowiska odpadów lub jego
   wydzielonej części

* wydawanie decyzji o pozyskanie drewna w lasach nie stanowiących
   własności Skarbu Państwa, w przypadkach losowych

* wydawanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji składowiska
   odpadów

* wydawanie decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami
   niebezpiecznymi - dotyczy wytwórców odpadów niebezpiecznych w ilości
   powyżej 0,1 Mg rocznie

* wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac geologiczno-
   inżynierskich dla: potrzeb zagospodarowania przestrzennego, ustalenia
   warunków posadowienia obiektów budowlanych,   magazynowania
   i składowania na powierzchni substancji oraz odpadów

* wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac hydrogeologicznych  
   dla  określenia warunków hydrogeologicznych w związku z:
   projektowaniem odwodnień budowlanych otworami wiertniczymi
   o przewidywanej wydajności nie przekraczającej 50 m3/h;    
   projektowaniem inwestycji mogących zanieczyścić wody podziemne;
   magazynowaniem i składowaniem na powierzchni substancji oraz odpadów

* wydawanie decyzji zatwierdzających projekty prac hydrogeologicznych
   dla ustalenia zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych do 50 m3/h

* wydawanie karty łowiectwa podwodnego

* wydawanie karty wędkarskiej

* wydawanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i/lub pyłów do powietrza

* wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów - dotyczy prowadzących
    instalację, wytwarzających powyżej 1 Mg odpadów niebezpiecznych
   rocznie lub powyżej 5 tysięcy Mg odpadów innych niż niebezpieczne rocznie

* wydawanie pozwoleń wodnoprawnych

* wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku
   lub unieszkodliwiania odpadów

* wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania 
   lub transportu odpadów

* wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi
   narzędziami połowowymi więcej niż połowy szerokości łożyska wody
   płynącej

* udzielanie koncesji na działalność gospodarczą w zakresie poszukiwania  
   i rozpoznawania złóż kopalin pospolitych dla obszaru zamierzonej
   działalności nie przekraczającym 2 ha i projektowanym wydobyciu nie
   przekraczającym 20 000 m3 w roku kalendarzowym

* wykreślenie z rejestru przetrzymywanych zwierząt podlegających
   ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej

* zgłoszenie do rejestru przetrzymywanych zwierząt podlegających
   ograniczeniom na podstawie przepisów prawa Unii Europejskiej


* przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie
   gospodarowania wytworzonymi odpadami - dotyczy wytwórców odpadów
   niebezpiecznych w ilości do 0,1 Mg rocznie albo powyżej 5 Mg rocznie
   odpadów innych niż niebezpieczne
 

* wydanie decyzji zezwalających na wyłączenie gruntów rolnych z produkcji rolnej

* wydanie decyzji określających maksymalny poziom hałasu

*przyjmowanie zgłoszeń „Projektów prac geologicznych wykonywanych w celu wykorzystania ciepła Ziemi

* przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej

 

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2003-10-02 13:52:06
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2009-06-01 10:22:53 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Wniosek o pozwolenie na budowę rozbiorkę
 wydawanie dycyzji zatwierdzajacych projekty prac geologiczno - inzynierskich
 przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobie gospodarowania wytworzonymi odpadami
 wydawanie dycyzji zatwierdzajacych projekty prac geologiczno - inzynierskich
 wydawanie decyzji zatwierdzajacych projekty prac hydrogeologicznych dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych ujeć wod podziemnych dla 50 m3
 wydawanie decyzji zatwierdzajacych projekty prac hydrogeologicznych dla okreslenia warunkow hydrogeologicznych
 udzielanie koncesji na dzialalnosć gospodarcza w zakresie wydobywania ze zloz kopalin pospolitych dla obszaru zamierzo
 udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Prawa ochrony srodowiska
 udostepnianie informacji geologicznych do ktorych prawa przysluguja Skarbowi Panstwa, a ktore beda wykorzystywane w dz
 przyjmowanie zgłoszeń projektów prac geologicznych dla uzyskania ciepła ziemi
 Przyjmowanie innej dokumentacji geologicznej
 przyjmowanie dokumentacji hydrologicznych dla ustalenia zasobow eksploatacyjnych ujeć wod podziemnych do 50m3_h
 przyjmowanie dokumentacji hydrologicznych dla okreslenia warunkow hydrologicznych
 przyjmowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskich
 wniosek o wydanie dziennika budowy
 Jak uzyskać dziennik budowy
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Jak uzyskać pozwolenie na budowę
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Jak uzyskać pozwolenie na budowę wewnętrznej instalacji gazowej
 Wniosek o przeniesienie pozwolenia na budowę
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Jak przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę
 Wydawanie zaświadczeń
 Wniosek o wydanie zaświadczenia
 Zgłoszenie rozbiórki obiektu budowlanego
 Wniosek - zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Zgłoszenie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę
 Wzór zgłoszenia robót budowlanych
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Wniosek o zmianę sposobu użytkowania
 Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele
 Jak dokonać zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
 wykreslenie z rejestru przetrzymywanych roslin i zwierzat podlegajacych ograniczeniom na podstawie umow miedzynarodowych
 wydawanie zezwolenia na przegradzanie sieciowymi rybackimi, narzedziami polowowymi wniecej niz polowy szerokosci lozyska wody pl
 wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzialanosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadow
 wydawanie zezwolenia na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpadow
 Wydawanie pozwoleń wodnoprawnych
 wydawanie pozwolenia na wytwarzanie odpadow
 wydawanie pozwolenia na prowadzenie gazow lub plynow do powietrza
 wydawanie karty wedkarskiej
 wydawanie karty lowiectwa podwodnego
 wydawanie dyzycji o dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego
 wydawanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi - dotyczy wytworcow odpadow niebezpiecznych w ilosci
 wydawanie decyzji o zatwierdzeniu instrukcji eksploatacji skladowiska odpadow
 wydawanie decyzji o pozyskanie drewna w lasach nie stanowiacych wlasnosci Skarbu Panstwa, w przypadkach losowych
 wydawanie decyzji na zamkniecie skladowiska odpadow lub jego wydzielonej czesci
 ustanawianie stref ochronnych ujeć wody w przypadkach, gdy strefy te obejmuja wylacznie teren ochrony bezposredniej.
 ustanawianie stref ochronnych dla urzadzen pomiarowych sluzb panstwowych - hydrologiczno - meteorologicznej i hydrolog
 ustalanie linii brzegu
 udostepnianie informacji o srodowisku i jego ochronie zgodnie z art. 19 ust. 2 i 3 Prawa ochrony srodowiska
 rejestracja lodzi sluzacych do polowu ryb
 Wniosek o pozwolenie na budowę
 przyjmowanie zgloszenia instalacji mogacej negatywnie oddzialywać na srodowisko, z ktorej emisja nie wymaga pozwolenia
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 163872