szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Poradnik interesanta:
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
poka wszystkie dokumenty

Naczelnik Wydziału Ryszard Kierzkowski

z-ca Naczelnika Regina Olek

Geodeta powiatowy Roman Szymaniec tel.(0-68) 383 02-26   -  Pan Ryszard Kierzkowski
 tel.(0-68) 383 02-22   -  Pani Regina Olek
 tel.(0-68) 455 82-91   -  Pan Roman Szymaniec

 Wydział realizuje zadania wynikające z § 27 regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim

Wydział obsługuje gminy:
- Bytnica
- Bobrowice
- Maszewo
- Dąbie
- Gubin
- miasto i gmina Krosno Odrzańskie
- miasto Gubin

Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie, ul. Piastowska 24A, obsługuje petentów              z miasta i gminy Gubin w zakresie ewidencji gruntów i budynków, prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, gospodarowania mieniem Skarbu Państwa


STRUKTURA ORGANIZACYJNA WYDZIAŁU

1. Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Gruntami
     ul. Piastów 10 B
     66-600 Krosno Odrzańskie

2. Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim 
    Delegatura w Gubinie
    ul. Obrońców Pokoju 20
    66-620 Gubin

1. Ewidencja gruntów, budynków i lokali (kataster)

- Prowadzenie i aktualizacja ewidencji w zakresie podmiotowym: właściciele, władający, użytkownicy, zarządcy – nazwiska, imiona, nazwy, adresy, tytuły prawne do nieruchomości; i przedmiotowym: numery i powierzchnie działek ewidencyjnych w poszczególnych obrębach, ewidencyjnych, oznaczenia i powierzchnie użytków gruntowych i klas gruntów.
- Sporządzanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego do założenia ksiąg wieczystych lub sprostowania stanu nieruchomości w dziale I ksiąg wieczystych oraz do innych celów prawnych lub poglądowych.
- Rejestracja umów dzierżaw zawartych w trybie art. 28 ust. 4 pkt 3 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.z 1998r. Nr 7, poz. 25 z późn. zm) na wspólny wniosek stron.
- Prowadzenie rejestru cen i wartości nieruchomości.
- Wydawanie zaświadczeń i udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie powiatu krośnieńskiego.
- Na wniosek właściciela nieruchomości dokonuje się wyjaśnień rozbieżności zaistniałych pomiędzy częścią opisową a kartograficzna operatu ewidencji gruntów i budynków i stanem faktycznym w terenie.

Wnioski o udostępnianie danych z ewidencji gruntów i budynków dotyczące właścicieli i adresów podlegają ochronie danych osobowych i mogą być udostępniane wyłącznie właścicielom i osobom przez nich upoważnionym lub innym, które posiadają interes prawny do ich uzyskania. Dokumenty zawierające dane osobowe muszą być odebrane osobiście przez wnioskodawcę. Podstawowa opłata za wypis jednej działki wynosi 12zł, kolejnej w danej jednostce 6zł, a za wyrys 120zł, za kolejną w danej jednostce 12zł.

We wniosku o wydanie zaświadczenia lub udzielanie informacji z ewidencji gruntów i budynków  należy koniecznie wpisać podstawę prawną upoważniającą do pozyskania danych, wskazanie przeznaczenia dla pozyskanych  danych , zakres żądanych informacji oraz cel, jakiemu będzie służył wydany dokument, bowiem ustawa o opłatach skarbowych zwalnia niektóre zaświadczenia z tych opłat, niektóre ustawy również z opłat „geodezyjnych”.
Wysokość opłat za udzielanie informacji z operatu ewidencji gruntów i budynków reguluje rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. (Dz. U. z 2004r. Nr 37, poz. 333), z którego wynikają ceny urzędowe. Tak wiec w interesie strony leży właściwe wypełnienie i udokumentowanie wniosku. Osoby prawne i inne jednostki organizacyjne, składające wniosek same muszą podać podstawę ewentualnego zwolnienia z opłat skarbowych i „geodezyjnych”. Opłaty te nie znoszą się wzajemnie, tzn. opłata skarbowa nie wyklucza „geodezyjnej” i na odwrót. Czas oczekiwania na zaświadczenie 7 dni, a udzielenie informacji następuje niezwłocznie po ówczesnym sprawdzeniu danych w ewidencji gruntów i budynków.

Pracownicy:
Zdzisława Bosak - Wołoszyn, tel. (068)3830224, – prowadzi ewidencję dla gmin Bobrowice, Bytnica, Maszewo
Bogumiła Straszkiewicz, tel. (068)3830224 – prowadzi ewidencję dla gmin Dąbie, Krosno Odrzańskie

Lilia Ciechanowicz- , tel. (068)3830224 - prowadzi ewidencję dla miasta Krosno Odrzańskie

Halina Kostańska, tel. (068) 3830225 –  udziela informacji z ewidencji gruntów i budynków o posiadaniu lub nieposiadaniu nieruchomości na terenie powiatu krośnieńskiego

W Gubinie powyższe sprawy prowadzą:

Renata Radomska, pok. 3, tel. (068) 455 82 89 – prowadzi ewidencję dla miasta Gubin

Renata Spyta, pok. 3, tel. (068) 455 82 89 – prowadzi ewidencję dla gminy Gubin

 2. Gleboznawcza klasyfikacja gruntów
Strona wnioskująca o sprawdzenie klasy gruntu lub nadanie klasy zmienionym użytkom gruntowym, do wniosku o przeprowadzenie postępowania dołącza się projekt klasyfikacji sporządzony przez klasyfikatora posiadającego stosowne uprawnienia oraz upoważnienie wojewódzkiego inspektora nadzoru geodezyjnego i kartograficznego. Złożony przez klasyfikatora projekt klasyfikacji jest podstawą do wydania stosownej decyzji (pozytywnej i negatywnej). Wniosek musi być uzasadniony.


Akta postępowania prowadzi:
Halina Kostańska, tel. (068) 3830225

3. SCALENIA I WYMIANA GRUNTÓW ROLNYCH

Ze względu na złożoność procedur informacji udziela Naczelnik Wydziału. W sprawach zakończonych wcześniej, z konkretnym problemem należy zwrócić się na piśmie.

4. GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI SKARBU PAŃSTWA I MIENIEM   POWIATU

Zakres działania:
1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości Skarbu Państwa:
- wycena nieruchomości,
- zbywanie, za zgodą Wojewody nieruchomości wchodzących w skład zasobu,
- reprezentowanie Skarbu Państwa w postępowaniu sądowym w sprawach o wpis w księdze wieczystej lub o założenie księgi wieczystej,
- podejmowanie czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność.
2. Sprzedaż, oddawanie w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa.
3. Ustalanie ceny nieruchomości, opłat za użytkowanie wieczyste i za trwały zarząd oraz dokonywanie aktualizacji opłat.
4. Wywłaszczanie nieruchomości i zwroty wywłaszczonych nieruchomości:
- wszczęcie postępowania wywłaszczeniowego,
- ustalenie odszkodowania,
- przeprowadzenie rozprawy administracyjnej,
- wydanie decyzji o wywłaszczeniu i odszkodowaniu,
- uznanie nieruchomości za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu,
- wydanie decyzji o zwrocie wywłaszczonej nieruchomości oraz dokonanie rozliczenia z tego tytułu (zwrot wypłaconego odszkodowania, zmniejszenie się albo zwiększenie wartości nieruchomości po jej wywłaszczeniu).
5. Ograniczanie sposobu korzystania z nieruchomości w celu założenia lub przeprowadzenia podziemnych naziemnych lub nadziemnych obiektów i urządzeń, jeżeli właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości nie wyraża na to zgody - zezwolenia na wykonanie prac.
6. Wydawanie decyzji i zaświadczeń w sprawach własności i nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa.
7. Nadawanie na własność działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami pochodzących z gospodarstw rolnych przekazanych na własność Skarbu Państwa za rentę.
8. Regulacja prawna nieruchomości rolnych Skarbu Państwa.
9. Ustalanie odszkodowania byłym właścicielom za grunty zajęte pod drogi publiczne, które z mocy prawa stały się własnością Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.
10. Prostowanie błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w aktach własności ziemi.

Sprawy załatwiane najczęściej dotyczą:

- regulacji prawnej nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa,
- aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu nieruchomości Skarbu Państwa,
- ustalania odszkodowania za grunty zajęte pod drogi publiczne,
- nadawania na własność działek dożywotniego użytkowania i działek pod budynkami pochodzących z gospodarstw rolnych przekazanych na własność Skarbu Państwa za rentę,
- zwrotów wywłaszczonych nieruchomości,
- prostowania błędów pisarskich i rachunkowych oraz innych oczywistych omyłek w aktach własności ziemi.

 Akta postępowania prowadzi:

Barbara Michalska , tel. (068) 383 0225

Lilia Ciechanowicz ,  tel. (068) 383 0224

Regina Olek,  tel. (068) 383 0222

Danuta Suska, tel. (068) 455 8116

5. GEODEZJA, KARTOGRAFIA I KATASTER
Zadania w tym zakresie realizowane są przez następujące komórki organizacyjne Wydziału:
1. Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie Odrzańskim i Delegatura Starostwa Powiatowego w Gubinie prowadzi państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny szczebla powiatowego, tj. mapy ewidencji gruntów, mapy zasadnicze, mapy glebowo-rolnicze, zbiory dotyczące osnów geodezyjnych, zarysy pomiarowe, operaty z założenia ewidencji gruntów oraz operaty z pomiarów uzupełniających poprzez:

- aktualizacją i informatyzacją zasobu;
- udostępnianie kopii map;
- udostępnianie kopii dokumentów z zasobu użytkowego;
- obsługą geodetów i rzeczoznawców majątkowych na podstawie zgłoszeń prac geodezyjnych lub wniosków o udostępnienie materiałów;
- zlecenia prac geodezyjno-kartograficznych, określonych ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, finansowanych ze środków Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym;
- techniczną kontrolą opracowań geodezyjnych i kartograficznych przekazywanych do zasobu w ramach zgłoszeń prac geodezyjnych;
- ochroną znaków geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych.


Wniosek o udostępnianie danych z zasobu nie jest określony żadnymi normami prawnymi, musi jedynie zawierać: dane dotyczące wnioskodawcy, informacje o położeniu nieruchomości (gmina, obręb ewidencyjny-wieś, nr mapy, nr działki, ulicę i numer porządkowy – jeśli są nadane, cel do jakiego dokumenty będą wykorzystane, podpis wnioskodawcy).Wniosek może być złożony w formie zwykłego podania, a na miejscu można skorzystać z gotowych druków. Za udostępniane materiały pobierane są opłaty urzędowe określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat…(Dz.U.Nr 37, poz. 333). Okazanie dowodu wpłaty jest podstawą wydania żądanych materiałów. Wnioski przyjmowane są w pok. 1w Krośnie Odrzańskim lub w pok. 2 w Gubinie. Okres oczekiwania na realizację wniosku wynosi maksymalnie 2 tygodnie. W przypadku złożenia zamówienia drogą pocztową, wnioskodawca winien uzgodnić z merytorycznym pracownikiem wysokość opłaty, dokonać wpłaty na konto i przesłać kopię dowodu wpłaty, która będzie podstawą sporządzenia dokumentacji (telefon kontaktowy w Krośnie Odrzańskim (068) 383 6758 lub,  w Gubinie (068) 359 4783).

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Krośnie Odrzańskim,          ul. Piastów 10 B, 66-600 Krosno Odrzańskie

Pracownicy:
Anna Gielement, tel. (068) 383 0276 – rejestracja i rozliczenie zamówień,                        przygotowanie materiałów do zgłoszenia prac, udostępnianie materiałów z zasobu

Dariusz Pawłowski, . (068) 383 0278 – rejestracja i rozliczenie zamówień,                        przygotowanie materiałów do zgłoszenia prac, udostępnianie materiałów z zasobu

Tomasz Makowski, tel. (068) 383 0275– prowadzenie mapy numerycznej przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac, udostępnianie materiałów z zasobu

Marcin Walczak, tel. (068) 383 0275– prowadzenie mapy numerycznej przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac, udostępnianie materiałów z zasobu

Delegatura Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Gubinie, ul. Obrońców Pokoju 20, 66-620 Gubin

Pracownicy:

- Piotr Wiązowski – tel. (068) 455 8290 – rejestracja i rozliczenie zamówień, prowadzenie mapy numerycznej przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac, udostępnianie materiałów z zasobu
- Gralak Agnieszka- tel. (068) 455 8290  – rejestracja i rozliczenie zamówień, prowadzenie mapy numerycznej przygotowanie materiałów do zgłoszeń prac, udostępnianie materiałów z zasobu

6. Powiatowy Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

Zakres działania:
- przyjmowanie i analiza dokumentacji projektowej załączonej do wniosku o uzgodnienie, składanego przez inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela,
- obsługa posiedzeń ZUDP,
- naliczanie opłat za uzgodnienia,
- prowadzenie map koordynacyjnych uzgodnionych lokalizacji projektowanego uzbrojenia terenu,
- przygotowanie opinii Zespołu,
- uzgadnianie map do celów projektowych z mapami koordynacyjnymi,
- prowadzenie archiwum dokumentacji uzgodnionej przez ZUDP.

Uzgodnień usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, zwanych dalej „uzgodnieniami”, dokonuje się po uprzednim zbadaniu bezkolizyjności usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z już istniejącymi i projektowanymi innymi przewodami i urządzeniami, z obiektami budowlanymi, znakami geodezyjnymi, grawimetrycznymi i magnetycznymi, zielenią wysoką, pomnikami przyrody, a także po zbadaniu ustaleń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Uzgodnienie dokonywane jest na wniosek inwestora lub jego upoważnionego przedstawiciela. Udzielanie informacji (w postaci dokumentów, a także wglądu do nich) z zasobu jest odpłatne zgodnie z cennikiem zawartym w rozporządzeniu z dnia 19 lutego 2004r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego.

Przewodniczący Zespołu – Dariusz Pawłowski, tel. (068) 383 0278
                                                                                       fax (068) 383 0278

 Wymagane dokumenty do różnych spraw:

 Rodzaj sprawy:
Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności działki dożywotniego użytkowania oddanej w użytkowanie na podstawie decyzji w sprawie przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa.
Wymagane dokumenty dla właściciela:
- decyzja w sprawie przejęcia gospodarstwa rolnego za emeryturę lub rentę, wydana na rzecz wnioskodawcy wraz z protokołem z wydzielenia działki dożywotniej

Wymagane dokumenty dla zstępnego:
- kserokopia dowodu osobistego

- akty zgonów dożywotników

- dokument potwierdzający użytkowanie działki lub umowa dzierżawy

Rodzaj sprawy:
Wniosek o nieodpłatne przyznanie własności działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa do 1983r.
Wymagane dokumenty:
- decyzja w sprawie przejęcia na rzecz Skarbu Państwa gospodarstwa rolnego za emeryturę lub rentę,

- dokumenty potwierdzające prawo własności budynków, jeżeli z wnioskiem występują spadkobiercy,
- odpis księgi wieczystej prowadzonej dla budynków

Rodzaj sprawy:
Wniosek o wykreślenie z księgi wieczystej ciężaru realnego.
Wymagane dokumenty:
- odpis księgi wieczystej,
- dowód spłaty należności.

Rodzaj sprawy:
Wniosek o zatwierdzenie klasyfikacji gleboznawczej gruntów.

Wymagane dokumenty:

-operat z przeprowadzonej klasyfikacji gruntów.

Rodzaj sprawy:

Wniosek o sprostowanie działu I księgi wieczystej.

Wymagane dokumenty:

- odpis księgi wieczystej.

WZORY WNIOSKÓW DO POBRANIA:

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2003-10-02 13:48:25
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2009-06-24 10:36:40 »
drukuj wyślij link  

Dokumenty do pobrania:
 Zlecenie wykonania odbitek z map
 Zgłoszenie zmiany danych w ewidencji budynków i gruntów
 Zgłoszenie pracy geodezyjnej
 Wypożyczenie materiałów z zasobu
 Wniosek o zwrot działki siedliskowej
 Wniosek o zwrot działki dożywotniej
 Wniosek o wypis z rejestru gruntów
 Wniosek o wypis i wyrys
 Wniosek o wykreślenie umowy dzierżawy
 Wniosek o wydanie zaświadczenia
 Wniosek o wydanie odpisu wykazu zmian
 Wniosek o udostępnienie danych
 Wniosek o sprostowanie księgi wieczystej
 Wniosek o kupno działki
 Przyjęcie dokumentacji do zasobu
 Wniosek o dzierżawę
wszystkie dokumenty >>
 
 
. .
BIP - liczba wejść: 163872