szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie:
Praca w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych

zał. nr 4 do Zarządzenie Nr 12
Dyrektora Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Gubnie
z dnia 21.09.2010


INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GUBINIE

główny księgowy

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko został/a wybrany/a Pan/i Agnieszka Różycka

zamieszkały/a
66-620 Gubin, ul. Sikorskiego 81/1

Uzasadnienie dokonanego wyboru (albo uzasadnienie nierozstrzygnięcia naboru)

Pani Agnieszka Różycka wykazała się znajomością zagadnień związanych z księgowością budżetowa oraz największym doświadczeniem z zakresu prowadzenia księgowości. Z przeprowadzonego postępowania konkursowego uzyskała największą ilość punktów.

                                                                                            17.10.2011.
                                                                              \mgr inż. Krzysztof Szymański\
                                                                                              dyrektor
                                                                           Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych
                                                                                              w Gubinie


Lista kandydatów spełniających wymagania formalne  na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych W Gubinie

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na w/w stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowali się następujący kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. Katarzyna Liczner-Galina, zam. 68-300 Lubsko, ul. l Kolejowa 11a
2. Agnieszka Różycka, zam. 66-620 Gubin, ul. Sikorskiego 81/1

Drugi etap rekrutacji odbędzie się 14.10.2011r. od godz. 13.00.w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie ul. Pułaskiego 1


NABÓR NA STANOWISKO
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W GUBINIE

1. Adres jednostki :
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
ul. Pułaskiego 1
66-620 Gubin

2. Określenie stanowiska:  główny księgowy

3. Wymiar czasu pracy:  1 etat (40 godzin tygodniowo)

4. Wymagania niezbędne:

zgodnie z art. 45, ust. 2 ustawy o finansach publicznych /Dz. U. nr 249, poz. 2104 z dnia 30.06.2005 r./:

 • obywatelstwo państwa członkowskiego UE,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • kandydat nie może być prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej trzyletnia praktyka w księgowości bądź wykształcenie średnie (średnia policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna) i co najmniej sześcioletnia praktyka w księgowości,
 • biegła znajomość ustawy o finansach publicznych,
 • doświadczenie w pracy w szkole,
 • oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.

5. Wymagania dodatkowe:

 • biegła znajomość obsługi komputera (Pakiet Office, Internet),
 • znajomość obsługi programu „Vulcan”, „Płatnik” , „Księgowość Optivum|”,
 • znajomość zasad prowadzenia księgowości budżetowej w jednostkach  oświatowych, znajomość przepisów z zakresu rachunkowości budżetowej,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa podatkowego,
 • znajomość zasad współpracy z PFRON,
 • umiejętność sporządzania sprawozdań budżetowych.
 • umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu    pracy, gotowość do stałego podnoszenia kwalifikacji.

6. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę środkami budżetowymi i pozabudżetowymi,
 • odpowiedzialność za przestrzeganie dyscypliny finansowo - budżetowej oraz zasad   prawidłowej i oszczędnej gospodarki budżetowej,
 • odpowiedzialność za całokształt prac związanych z działalnością finansowo - księgową jednostki,
 • dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych,
 • dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji finansowych z planem finansowym,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych jednostki.

7. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych  do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 poz. 926 ze zm.),
 2. kwestionariusz osobowy, wg wzoru dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
 3. kserokopie świadectw pracy (jeśli takie posiada) poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem lub oświadczenie kandydata w przypadku trwającego stosunku pracy,
 4. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,
 5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z  oryginałem) potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
 6. oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 7. oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze jednego etatu,
 8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.     

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać lub przesłać w terminie do dnia 12.10.2010.  godz.12.00.

pod adresem:
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie
ul. Pułaskiego 1
66-620 Gubin
w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze  – nazwa stanowiska – „Główny Księgowy”.

Aplikacje, które wpłyną do Szkoły po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne i dopuszczeni do II etapu konkursu zostaną o tym powiadomieni pisemnie wraz z podaniem terminu rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wyniku naboru będzie niezwłocznie po przeprowadzonym naborze umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Gubinie, ul. Pułaskiego 1,  66-620 Gubin.


Wynik naboru na wolne stanowisko referenta - pobierz

Ogłoszenie Zespołu Szkół Rolniczych w Gubinie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - pobierz

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2010-08-18 11:45:44
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2011-10-17 10:54:00 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163873