szukaj
strona główna | redakcja | rejestr zmian | statystyka | pomoc | administracja  
Biuletyn Informacji Publicznej
   
   
Organy Powiatu:

Krosno Odrzańskie 26.10.2009 r.

OR-3421/014/09

 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

 

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

 

Starostwo Powiatowe w Krośnie Odrzańskim

ul. Piastów 10 B

66-600 Krosno Odrzańskie

e-mail – powiat@krosno-odrz.pl

tel./fax. (0-68) 383 02 11/ 383 02 36

 

2) Określenie trybu zamówienia:

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 206 000 euro.

 

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zmówienia:

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać bezpłatnie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krośnie Odrzańskim, ul. Piastów 10 B.

SIWZ dostępna jest na stronie internetowej:

 http://www.bip.krosno-odrz.pl

Zamawiający informuje, że Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej powinni śledzić na bieżąco (do dnia otwarcia przetargu) niniejszą stronę. Zamawiający umieszcza na swojej stronie treść ewentualnych zapytań i odpowiedzi wpływających od Wykonawców oraz modyfikacje SIWZ, które mogą wpłynąć na przebieg całej procedury (np. zamiana terminu otwarcia przetargu).  

 

4) Uprawniony do kontaktu z wykonawcami.

W zakresie procedury zamówień publicznych: Marta Jurewicz Inspektor ds. zamówień publicznych - tel. 068 3830240

W zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Roman Szymaniec – Geodeta Powiatowy, Z-ca Naczelnika Wydziału Geodezji, Kartografii  i Gospodarki Gruntami - tel. 068 4558127,

 

5) Opis przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

Nazwa zamówienia: „Założenie ewidencji budynków i lokali dla wybranych obrębów wiejskich gminy Dąbie”

 

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie robót geodezyjno-kartograficznych – numerycznych map ewidencyjnych dla obrębów  Nowy Zagór, Stary Zagór, Dąbki, Szczawno gminy Dąbie oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali dla obrębów Nowy Zagór, Stary Zagór, Dąbki, Szczawno gminy Dąbie.

 Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

·    mapę ewidencyjną w postaci numerycznej, w układzie współrzędnych „1965” i „2000” o treści zgodnej z § 28 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 roku w sprawie ewidencji gruntów i budynków dla w/w obrębów, z wykorzystaniem operatów technicznych zasobu geodezyjno-kartograficznego, danych liczbowych - współrzędnych i miar w nich zawartych;

·    dokumentację dla założenia ewidencji budynków i lokali dla w/w obrębów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia przedstawiają:

·         ramowe warunki techniczne wykonania robót geodezyjno-kartograficznych – numerycznych map ewidencyjnych   stanowiących załącznik nr 1 do SIWZ;

·         projekt modernizacji ewidencji gruntów i budynków w zakresie założenia ewidencji budynków i lokali, stanowiący załącznik  nr 2   do SIWZ.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie zobowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa t.j.:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t. j. Dz. U. Nr 240 poz. 2027 z 2005 r. ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. Nr 38, poz. 454)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lipca 2001 r. w sprawie wykazywania w ewidencji gruntów i budynków danych odnoszących się do gruntów, budynków i lokali znajdujących się na terenach zamkniętych ( Dz. U. Nr 84 poz. 911)

Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 16 lipca 2001 r. w sprawie zgłaszania prac geodezyjnych i kartograficznych, ewidencjonowania systemów i przechowywania kopii zabezpieczających bazy danych, a także ogólnych warunków umów o udostępnianie tych baz (Dz. U. Nr 78, poz. 837)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 sierpnia 2000 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych ( Dz. U. Nr 70, poz. 821),

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 24 marca 1999 r. w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie ( Dz. U. Nr 30, poz. 297)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz. U. Nr 37, poz. 333)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 stycznia 2004 r. w sprawie ewidencjonowania przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przebiegu granic i powierzchni jednostek podziału terytorialnego państwa ( Dz. U. Nr 18, poz. 173)

  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej ( Dz. U. Nr 88 poz. 439 ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT), (Dz. U. Nr 112, poz. 1317)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. Nr 112, poz. 1316)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( t. j. z 2004 r. Dz. U. Nr 261, poz. 2603 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz zmianie niektórych ustaw ( Dz. U. Nr 141, poz. 1492)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 października 2004 r. w sprawie numeracji porządkowej nieruchomości( Dz. U. Nr 243, poz.2432)

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane ( t. j. z 2006 r. Dz. U. Nr 156, poz. 118)

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze zm. )

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tj. z 2007 r. dz. U. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu dróg krajowych i wojewódzkich ( Dz. U. Nr 160, poz. 1071)

• Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (t. j. z 2000 r. Dz. U. Nr 80, poz. 903 ze zm.)

• Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (t.j. Dz. U. z2006 r. Nr 31, poz. 266)

• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. z 2002 r. Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece ( t. j. z 2001 r. Dz. U. Nr 124, poz. 1361 ze zm.)

• Instrukcje techniczne GUGIK

• Wytyczne techniczne GUGIK

Klasyfikacja według Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): 71222200-2 usługi kartograficzne w zakresie obszarów wiejskich; 71354000-4 usługi sporządzania map.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamówienia zostało podzielone na 2 części, każda część będzie rozpatrywana osobno. 

        Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 następujące części:

      

        Część 1 - obręb Nowy Zagór, obręb Stary Zagór, obręb Dąbki;

        Cześć 2 – obręb Szczawno

        Każda  z części zamówienia składa się z dwóch etapów wykonania:

        I etap do 15 grudnia 2009 roku; II etap do 30 Kwietnia 2010 roku.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

 

7) Termin wykonania zamówienia.

Wymaganym terminem ostatecznego wykonania prac dla każdej części zamówienia jest 30.04.2010 r. (I etap-15.12.2009; II etap-30.04.2010). Zakres prac dla poszczególnych etapów wykonania zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt III (Zakres prac przewidzianych do wykonania i terminy realizacji).

 

8) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

W przetargu mogą brać udział wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki.

a)       nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy,

b)       spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 Ustawy, 

c)       dysponują co najmniej jedną osobą  posiadającą uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych osób zdolnych do wykonania zamówienia,

d)       udzielenia zamówienia ubiegać się mogą oferenci, którzy złożą ważną ofertę, zgodnie
z wymaganiami zawartymi w specyfikacji,

e)       są uprawnieni do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi niezbędnych do realizacji zamówienia,

f)        zrealizują zamówienie w ustalonym terminie (Rozdział III pkt. 4 SIWZ),

g)       przedstawią załączniki, oświadczenia i dokumenty zgodnie z Rozdziałem III pkt. 3.1.   niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

h)       posiadają niezbędne uprawnienia i zezwolenia w zakresie objętym niniejszym zamówieniem,

Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców.

Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana na podstawie złożonych dokumentów wymaganych w Rozdziale III pkt. 3.1. SIWZ, które są potwierdzeniem wymaganych kryteriów od wykonawców postawionych w Rozdziale III pkt. 2.1. SIWZ. Ocena dokonana zostanie przez komisję przetargową na formularzu  DRUK ZP – 17 na zasadzie spełnia – nie spełnia, czyli zerojedynkowo.

 

9) Dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu:

a)       wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 3),

b)       oświadczenie Wykonawcy z art. 22 ust. 1 i art. 24 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych (załącznik nr 4),

c)       wykaz osób, które będą wykonywały przedmiotowe zamówienie (załącznik nr 6),

d)       aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (wystawionego nie wcześniej niż   6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

e)       aktualne zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

f)        w przypadku gdy oferta zostanie podpisana przez inną osobę lub osoby niż wynikające z dokumentów rejestrowych należy przedstawić pełnomocnictwa upoważniające do złożenia oferty.

 

Zamawiający może wezwać w wyznaczonym przez siebie terminie do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

 

10) Informacja na temat wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

 

11) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

 Kryterium oceny ofert stanowi cena 100 %.

 

12) Miejsce i termin składania ofert:

STAROSTWO POWIATOWE

w Krośnie Odrzańskim

66-600 Krosno Odrzańskie

ul. Piastów 10 B

w sekretariacie (pokój nr 115)

do dnia 05.11.2009 r. do godz. 11.30

 

13) Termin związania ofertą:

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert.

 

14) Zamawiający nie zamierza zawrzeć umowy ramowej.

 

15) Zamawiający nie przeprowadzi aukcji elektronicznej.

 

16) Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

 

17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 26.10.2009 r. z numerem 373306-2009.

 

 

  

                                                                                                       Wicestarosta

                                                                                                       Janina Pawlik /-/

 


 

Ogłoszenie - pobierz

 

SIWZ - pobierz

 

Załączniki SIWZ - pobierz

 

 

 

 
informacje udostępnił:Łukasz Ciechanowicz
data udostępnienia: 2009-10-26 13:19:50
ostatnia modyfikacja: Łukasz Ciechanowicz 2009-10-26 13:19:50 »
drukuj wyślij link  

 
. .
BIP - liczba wejść: 163874